Odsetki: Komornicy pytają – Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada

Leszek Bloch        22 lipca 2016        Komentarze (0)

Dzisiaj znowu o odsetkach: odsetkach za opóźnienie – z uwagi na (świeżą – pachnącą jeszcze farbą drukarską :))  odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pytanie Krajowej Rady Komorniczej ad. odsetek. Dodam że sprawa pojawia się na blogu dzięki życzliwości jednej z czytelniczek (pozdrawiam).

Przypomnę pokrótce: od 1 stycznia 2016 odsetki za opóźnienie różnią się od odsetek kapitałowych podstawą prawną, nazwą (jako odsetki ustawowe rozumie się obecnie odsetki kapitałowe zaś odsetki zasądzane z tytułu nieterminowych płatności to obecnie odsetki ustawowe za opóźnienie) i wysokością (odsetki za opóźnienie są wyższe) Porównawcza tabela odsetek tutaj.

Praktyka dużej części komorników była krzywdząca dla wierzycieli: egzekwując tytuły wykonawcze wydane przed 1 tycznia 2016 (gdzie nazwa odsetek ustawowych odnosiła się zarówno do odsetek kapitałowych jak i do odsetek z tytułu opóźnienia) naliczali odsetki zasądzane z tytułu opóźnienia w wysokości odsetek kapitałowych (niższych aniżeli odsetki ustawowe za opóźnienie) – tłumacząc to tym że na tytułach wykonawczych wydanych do 31 grudnia 2015 posługiwano się nazwą odsetki ustawowe.

Jako że czytelnicy mojego bloga należą do ludzi inteligentnych i dociekliwych jedna z czytelniczek – o czym już wspominałem w poprzednich wpisach „odsetkowych” zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym praktyki komorników egzekwujących odsetki na podstawie tytułów wykonawczych sprzed 1 stycznia 2016 i otrzymała odpowiedź którą publikowałem  na blogu.

Na podstawie otrzymanej odpowiedzi moja czytelniczka zwróciła się następnie do Krajowej Rady Komorniczej o zajęcie „odsetkowego” stanowiska prezentując pogląd Ministerstwa Sprawiedliwości.

Krajowa Rada Komornicza (wspominałem zresztą (tutaj) o jej dylematach i unikaniu zajęcia oficjalnego stanowiska w zakresie odsetek) zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości bezpośrednio – pytając a jakże o odsetki ustawowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedzi udzieliło (jej poziom oceńcie sami), Krajowa Rada Komornicza przesłała ją mojej czytelniczce dzięki której uprzejmości prezentuję ją poniżej (kliknij w link):

KRK pismo przewodnie

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości ad. odsetek

Na koniec przypomnę niektóre dotychczasowe odsetkowe wpisy:

Odsetki 2016; zmiany, porównanie z 2015

Odsetki ustawowe, umowne, w transakcjach handlowych po zmianach 2016; zestawienie tabela

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie odsetek ustawowych za opóźnienie

Odsetki: stanowisko Krajowej Rady Komorniczej

Jakie odsetki między przedsiębiorcami a jakie z udziałem konsumentów?

Kiedy żądać odsetek?

W jakim terminie przedawniają się odsetki?

Hipoteka i co dalej

Leszek Bloch        19 lipca 2016        Komentarze (1)

 Czy wiesz co robić jeśli otrzymasz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości na której ustanowiono hipotekę umowną na Twoją rzecz? Czy możesz spać spokojnie i czekać aż komornik przeleje na Twój rachunek środki zabezpieczone hipoteką? Czy też powinieneś wykazać aktywność jak każdy inny wierzyciel?

Zacznijmy od przepisów kodeksu postępowania cywilnego:

Możesz uczestniczyć w egzekucji jako wierzyciel egzekwujący i przyłączyć się do egzekucji wszczętej na wniosek innego wierzyciela.

Art. 927 § 1. Wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel.

W tym celu powinieneś posiadać uprawniający do egzekucji tytuł wykonawczy. Będzie nim np: orzeczenie sądowe zaopatrzone w klauzulę wykonalności czy też zaopatrzony w klauzulę wykonalności akt notarialny w którym dłużnik poddał się egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c. Pamiętaj że aktowi notarialnemu o ustanowieniu hipoteki nie zawierającemu oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji sąd nie nada klauzuli wykonalności – pozostaje Ci wówczas wystąpić z pozwem i czekać na orzeczenie sądowe.

Co jednak gdy nie zdecydujesz się na wystąpienie z pozwem lub też nie zdążysz przed uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności uzyskać uprawniającego do egzekucji tytułu wykonawczego? Otóż hipoteka będzie uwzględniona w planie podziału – co nie oznacza jednak że automatycznie od razu otrzymasz przypadające na nią z planu podziału środki. Pieniądze nie przepadną ale do ich otrzymania niezbędny będzie tytuł wykonawczy.

Art. 1036 [Wierzyciele uczestniczący w podziale]

§ 1. W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą:

1) wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości;

2) wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości;

3) osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu;

4) pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swoje roszczenia przed sporządzeniem planu podziału.

§ 2.Jeżeli wierzytelność hipoteczna nie jest stwierdzona tytułem wykonawczym, należność przypadającą wierzycielowi hipotecznemu pozostawia się na rachunku depozytowym Ministra Finansów.

Tak więc w obecnym stanie prawnym (bo nie zawsze tak było) każdy wierzyciel hipoteczny, w celu uzyskania wypłaty należności przypadającej mu z planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, obowiązany jest przedstawić tytuł wykonawczy (z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015r. III CZP 55/15)

 

Po godzinach. Czas nalewek.

Leszek Bloch        16 lipca 2016        Komentarze (2)

„Tylko destylacja, tylko fermentacja” 🙂

nalewka gruszkowa

Zainspirowany wpisem radcy prawnego Zbigniewa Korsaka  któremu zazdroszczę umiejętności stolarskich 🙂

P.S.

Nalewki są elementem naszej staropolskiej tradycji. U mnie jest to dodatkowo tradycja rodzinna. Niestety owoce starych odmian z których wychodzą najlepsze nalewki są coraz trudniej dostępne. W moje rodzinie mistrzostwo w wyrobie nalewek osiągnęła moja mama 🙂 (na zdjęciu Jej dzieło 🙂 ) – chociaż i siostry nalewki są znakomite. Aby uzyskać efekt jak na zdjęciu potrzeba dużo serca i trochę cierpliwości aby gruszka wyrosła i dojrzała w butelce – ale zapewniam, że warto 🙂 Do moich ulubionych nalewek należy orzechówka (lipiec to właściwy moment na zerwanie zielonych orzechów), jarzębinówka (zerwij po pierwszych przymrozkach albo skorzystaj z zamrażarki) oraz nalewka pigwowa. Oczywiście wszystko z umiarem 🙂

 

Jakie odsetki między przedsiębiorcami a jakie z udziałem konsumentów

Leszek Bloch        12 lipca 2016        Komentarze (8)

Wydawałoby się, że sprawa jest jasna i nie wymaga wyjaśnień niemniej pytanie: „jakie odsetki – ustawowe czy z transakcjach handlowych  stosować w obrocie profesjonalnym w przypadku opóźnienia kontrahenta w zapłacie”? stanowi nadal problem wielu przedsiębiorców. Czy powód jako „gospodarz procesu” ma prawo wyboru jakich odsetek żąda czy też jest związany ograniczeniami ?

Do 31 grudnia 2015 sytuacja odsetek nie stanowiła takiego problemu: obowiązywała co prawda ustawa o terminach zapłaty z 8 marca 2013r. ale sądy raczej pozostawiały uznaniu powoda/wierzyciela czy żąda odsetek ustawowych, czy w transakcjach handlowych. W pozwach żądano zwykle odsetek ustawowych które w zakresie zarówno nazwy, podstawy prawnej jak i wysokości odnosiły się tak samo do opóźnień w zapłacie jak i do wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału.

Po 1 stycznia 2016 nie ma już dowolności:

  • odsetki ustawowe nie oznaczają tego samego co odsetki ustawowe za opóźnienie
  • podstawę prawną naliczania „odsetek ustawowych” rozumianych np: jako wynagrodzenie od umowy pożyczki – stanowi art. 359 kodeksu cywilnego  zaś ich wysokość wynosi obecnie 5% przy czym strony mogą umową ustalić odsetki maksymalne w wysokości 10%
  • podstawą prawną naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie jest art. 481 kodeksu cywilnego
  • podstawę prawną naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  • różne są stopy procentowe ww. odsetek (więcej tutaj)
  • wierzyciel nie ma dowolności wyboru jakie odsetki z tytułu opóźniania zastosuje względem kontrahenta i sądy nieprawidłowo sformułowane żądanie pozwu traktują jako brak formalny pozwu lub podstawę rozpoznania sprawy w trybie zwykłym
  • w relacjach między przedsiębiorcami nalicza się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (art. 7 ust. 1) w wysokości przewidzianej ustawą z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (art. 4 pkt. 3) – obecnie 9,5 %
  • gdy stroną transakcji będzie konsument podstawę prawną naliczania odsetek za opóźnienie będzie stanowić kodeks cywilny (art. 481) – obecnie 7%
  • strony mogą ustalić maksymalne odsetki za opóźnienie (zarówno w obrocie profesjonalnym jak i relacjach z konsumetami) w wysokości do 14%

 

Wołyń. Pamiętamy!

Leszek Bloch        11 lipca 2016        Komentarze (0)

Dzisiejszy wpisem chcę przypomnieć temat odbiegający od tematyki bloga niemniej bardzo ważny dla świadomości – jak myślę – nie tylko mojej, a niezmiennie spychany na boczny tor przez tzw. „oficjalne czynniki” w imię a jakże: „poprawności politycznej”.

Temat dotyczy dokonanej przez organizacje ukraińskich  (tak dziś gloryfikowanych) nacjonalistów z UON-UPA oraz ukraińską ludność cywilną (tak, tak) – masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu.

Mimo, że do zbrodni dochodziło i wcześniej (ataki w 1939r.na wycofujących się do Rumunii po klęsce wrześniowej żołnierzy polskich) i później (do 1947r. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu) to właśnie dzień 11 lipca 1943r., który przeszedł do historii pod nazwą „krwawej niedzieli” – stanowił punkt kulminacyjny tego opętańczego mordu, bowiem w tym dniu doszło do masowych i jednoczesnych ataków na zgromadzonych w kościołach (!) Polaków.

Przerażające jest nie tylko nieprawdopodobne okrucieństwo tych mordów ale i to że mordercy znaleźli wsparcie w prawosławnym i greckokatolickim duchowieństwie.

Obecnie ze smutkiem można skonstatować, że w imię swoiście rozumianego interesu politycznego zdarzeń zwanych „rzezią wołyńską” czy też „zbrodnią wołyńską” – jakoś mało kto odważy się głośno i oficjalnie nazwać po imieniu: „ludobójstwem”. W imię tejże poprawności politycznej nikt też oficjalnie nie domaga się potępienia morderców – na późniejszej postawie których chce budować swą tożsamość nasz sąsiad.

Tym bardziej pamiętajmy…