Odrobina statystyki

Leszek Bloch        18 stycznia 2017        4 komentarze

Jako że jak mawiają niektórzy (szczególnie tzw. „budżetówka”) – „statystyka jest królową nauk” 🙂 postanowiłem po zakończeniu roku podsumować moją dotychczasową aktywność procesową. Posiłkuję się przy tym danymi Portalu Informacyjnego Sądów, o którym szerszej pisałem tutaj.

Portal informacyjny apelacji lubelskiej (https://portal.lublin.sa.gov.pl) odnotował mnie dotychczas jako pełnomocnika aż w 1160 sprawach:

zaś z tej ogólnej liczby w sądach apelacji lubelskiej na rok 2016 przypadło 216 spraw

 

Dalej uplasowały się pod względem mojej aktywności procesowej apelacja krakowska oraz rzeszowska a także białostocka.

I tak:

W apelacji krakowskiej (https://portal.krakow.sa.gov.pl) reprezentowałem dotychczas mocodawców w 258 sprawach.

– z czego w roku 2016 w 35 sprawach.

W apelacji rzeszowskiej (https://portal.rzeszow.sa.gov.pl) występowałem dotychczas w 188 sprawach

z czego w 21 sprawach w roku 2016

Apelacja białostocka (https://portal.bialystok.sa.gov.pl) odnotowała mnie dotychczas w 156 sprawach:

 

zaś apelacja warszawska (https://portal.waw.sa.gov.pl) w 18 sprawach

Wygląda na to, że corocznie występuję jako pełnomocnik procesowy w ok. 250 – 300 sprawach – co jest niezłym wynikiem dla małej kancelarii niepowiązanej z żadną firmą windykacyjną czy innym „wierzycielem masowym” w postaci banku czy dostawcy mediów. Moi klienci to przecież przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy :).

Pewnie Cię nie zdziwię informacją, że codzienną pracę z komputerem zaczynam od przeglądu  powiadomień zmian w sprawach otrzymywanych z portalu informacyjnego sądów. Ekran mojego laptopa wygląda wówczas mniej więcej tak:

Śledzenie zmian w sprawach pozwala mi na bieżąco reagować i przewidywać tok sprawy 🙂

Tak: portal informacyjny sądów to bardzo pożyteczne narzędzie 🙂

Odsetki 2017 porównanie z 2016 i 2015 zmiany?

Leszek Bloch        11 stycznia 2017        Komentarze (0)

Wpisy o odsetkach cieszyły się dużym „wzięciem” wśród odwiedzających blog w roku 2016 dlatego czas zaktualizować temat na rok 2017 🙂

W opublikowanym w dniu 4 stycznia 2017  obwieszczeniu w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych utrzymano je na poziomie z roku 2016 zatem odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w roku 2017 wynoszą 9,5% (przynajmniej do dnia 30 czerwca 2017)

Od 1 stycznia 2016 wysokość odsetek powiązana jest ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego (obowiązującą w dniu 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku) a i ta pozostaje na poziomie z 2016r – zatem i pozostałe kategorie odsetek wynoszą tyle ile w roku 2016.

Dla przypomnienia zatem:

od 1 stycznia 2016 i nadal w roku 2017:

 • art. 359 kc odsetki ustawowe = stopa referencyjna NBP + 3,5% (stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 1,5% zatem odsetki ustawowe wynoszą 1,5% +3,5% = 5%)
 • art. 359 kc odsetki umowne – maksymalnie 2 x odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc (w dniu zamieszczania niniejszego odsetki ustawowe wynoszą 5% zatem maksymalne odsetki umowne wynoszą 10%)

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

 •  art. 481 kc – odsetki ustawowe za opóźnienie  = suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynoszą 1,5% zatem ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 1,5% +5,5%=7%

 • art. 481 kc  odsetki umowne za opóźnienie = maksymalnie 2 x odsetki ustawowe (na dzień zamieszczania wpisu maksymalnie  14%)

Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie

 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych = stopa referencyjna NBP + 8%. (stopy referencyjne NBP – w dniu zamieszczania niniejszego wpisu wynosi 1,5% zatem odsetki ustawowe za opóźnienie pomiędzy przedsiębiorcami  wynoszą 1,5%+8% = 9,5%)

Poniżej przedstawiam w formie tabeli odsetki ustawowe, maksymalne odsetki umowne, odsetki przewidziane w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz zasady ich obliczania.

Rodzaj odsetek

Zasady obliczania

Wysokość styczniu 2017

Odsetki ustawowe– art. 359 kc

stopa referencyjna NBP + 3,5 pkt. Proc.

5%

Maksymalne odsetki umowne wynikające z czynności prawnej – art. 359 kc

2 x odsetki ustawowe

10%

Odsetki ustawowe za opóźnienie – art. 481 kc

stopa referencyjna NBP + 5,5 pkt. Proc.

7%

Maksymalne odsetki umowne za opóźnienie art. 481 kc

2 x odsetki ustawowe za opóźnienie

14%

Odsetki  ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Stopa referencyjna NBP + 8 pkt. Proc.

9,5%

do 31 grudnia 2015 było natomiast tak:

 • art. 359 kc odsetki ustawowe = 8%
 • art. 359 kc maksymalne odsetki umowne (np: za korzystanie z cudzego kapitału przy umowie pożyczki, kredytu) = 4 x stopa kredytu lombardowego NBP czyli 4 x2,5% = 10%
 • art. 481 kc ustawowe odsetki za opóźnienie (jeżeli strony nie ustaliły inaczej) = odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 kc = 8%
 • art. 481 kc odsetki umowne za opóźnienie = maksymalne odsetki umowne w rozumieniu art. 359 kc = max. 10%
 • odsetki ustawowe dochodzone na podstawie art. 7 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  = odsetki podatkowe zgodnie z art. 56 Ordynacji Podatkowej = 8%

W roku 2016 do najpopularniejszych  „odsetkowych” wpisów należały:

Odsetki 2016 – zmiany, porównanie z 2015

W jakim terminie przedawniają się odsetki?

Odsetki ustawowe, umowne, w transakcjach handlowych po zmianach 2016 – zestawienie tabela

Jak żądać odsetek w pozwie

Wpisy są nadal aktualne – zapraszam do lektury 🙂

Co się natomiast zmieniło w odsetkach w roku 2017? Zmieniły się przepisy Ordynacji Podatkowej dotyczące naliczania odsetek za zwłokę w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji. Ciekawych odsyłam do art. 54 Ordynacji Podatkowej 🙂

Co nowego w Nowym Roku 2017: koniec terminu nie upłynie w sobotę

Leszek Bloch        03 stycznia 2017        2 komentarze

Pracowicie zaczynam rok 2017 i dopiero dzisiaj zamieszczam życzenia aby był on dla Ciebie – Czytelniku udany i szczęśliwy. Sobie zresztą życzę sobie tego samego. 🙂

Co zatem nas czeka w rozpoczynającym się roku 2017 ? Otóż ustawodawca nie pozwolił abyśmy się nudzili i wprowadził szereg regulacji zmieniających dotychczasowy stan rzeczy.

I tak na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 pod bardzo nośnym i obiecującym tytułem : o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 30 grudnia 2016 poz. 2255) zmieniony został art. 115 kodeksu cywilnego traktujący o obliczaniu terminów w prawie cywilnym który miał również zastosowanie do postępowania cywilnego ponieważ zgodnie z art. 165 k.pc. terminy oblicza się według prawa cywilnego.

Dotychczas art. 115 k.c. miał następujące brzmienie

„art. 115 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.”

Dni wolne od pracy określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tak tak to nie pomyłka 🙂 ) zgodnie z którą:

Dniami wolnymi od pracy są:

1) dni niżej wymienione:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,

b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja – Święto Państwowe,

f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) niedziele.

Jak zauważyłeś sobota która dla wielu osób pozostaje dniem faktycznie wolnym od pracy nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego w dotychczasowym stanie prawnym nie będąc tego świadomym (a nieświadomych było całkiem sporo 🙂 ) można było nie zachować terminu i w konsekwencji przegrać proces z tzw. przyczyn formalnych (np: spóźnić się z zażaleniem sądząc że termin się przesunie na poniedziałek tak jak termin przypadający w niedzielę). Zresztą pochylał się nad tym zagadnieniem i Sąd Najwyższy potwierdzając że na gruncie postępowania cywilnego sobota nie jest dniem wolnym od pracy i nadając moc zasady prawnej podjętej w siedmioosobowym składzie uchwale uchwale III CZP 8/03 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Obecnie od 1 stycznia 2017 art. 115 ma następujące brzmienie:

„Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 Na mocy przepisów przejściowych przepis art. 115 kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 30 grudnia 2016 poz. 2255)

Substytucja Lublin. Substytucja lubelskie.

Leszek Bloch        27 grudnia 2016        Komentarze (0)

Nie wiem czy wpływa na to typowo procesowy profil kancelarii, czy też poruszana na blogu tematyka, czy też inne względy – ale coraz częściej otrzymuję zapytania: czy podejmę się substytucji w sprawie na terenie Lublina lub przed sądem apelacji lubelskiej (a nawet „gdzieś w Polsce”) albo też czy zgodziłbym się na wspólne z kimś prowadzenie sprawy czy też wstąpił do sprawy na jakimś etapie.

Zwykle są to propozycje z odległych od Lublina części kraju – tj. przykładowo z kancelarii z Wrocławia, Poznania, Gdańska, Łodzi, Krakowa czy Katowic ale pojawiają się także oferty z Warszawy, Kielc, Rzeszowa a nawet miejscowości położonych nieopodal (zresztą z samego Lublina także).

Nie ukrywam, że pożądanym i optymalnym dla mnie stanem jest gdy prowadzę sprawę od początku do końca jako jedyny pełnomocnik ale …. nie uchylam się od pomocy substytucyjnej czy też wspólnego prowadzenia a nawet uczestnictwa w sprawie w sposób w inny aniżeli pełnomocnik procesowy.

Spora ilość prowadzonych spraw o zapłatę wymusza niejako specjalizację procesową mojej kancelarii wobec czego członkowie mojego zespołu „chcąc nie chcąc” 🙂 mają zwykle ponadprzeciętne obycie procesowe. Dlatego też przyjmujemy i takie sprawy.

Zgłaszając się z taką propozycją pamiętaj:

 • przygotuj rzeczowy opis sprawy
 • zeskanuj dokumentację
 • zgłoś się możliwie wcześnie ( „na jutro” może być za późno 🙂 )

Jeśli nie jesteś prawnikiem zgłoś się ze sprawą przed jej wniesieniem do sądu: pewne pomyłki w procesie są nieodwracalne.

Mości gospodarzu

Leszek Bloch        26 grudnia 2016        Komentarze (0)

Mości gospodarzu, domowy szafarzu,
Nie bądź tak ospały, każ nam dać gorzały
Dobrej z alembika, i do niej piernika.

Hej Kolęda, kolęda.

Chleba pytlowego i masła do niego,
Każ stoły nakrywać i talerze zmywać,
Każ dać obiad hojny, boś Pan bogobojny.

Hej Kolęda, kolęda.

Kaczka do rosołu, sztuka mięsa z wołu,
Z gęsi przysmażanie, zjemy to mospanie,
I cząber zajęcy i do niego więcej.

Hej kolęda, kolęda.

Jędyk do podlewy, Panie miłościwy,
I to czarne prosię, pomieści i to się:
Każ upiec piecznonki, weźmiem do kieszonki,

Hej kolęda, kolęda.

Mości gospodarzu, domowy szafarzu,
Każ dać butel wina, bo w brzuchu ruina:
Dla większej ofiary, daj dobrej gorzały.
Hej kolęda, kolęda.

Piwo będziem pili, będziem się cieszyli,
Nie czekaj ruiny, daj połeć słoniny,
Dla większej ochoty, daj czerwony złoty.

Hej kolęda, kolęda.

Albo talar bity boś Pan wyśmienity,
Daj i bóty stare, albo nowych parę,
Daj i żupan stary i grosik do fary.

Hej kolęda, kolęda.

Mości gospodarzu, domowy szafarzu,
Każ spichrze otworzyć i miechy nasporzyć,
Zyta ze trzy wory i wołu z obory.

Hej kolęda, kolęda.

Na piwo jęczmienia, koni do ciągnienia,
Jagły jeśli macie, to nam korzec dacie,
Tararki na kaszę, kocham przyjaźń waszę.

Hej kolęda, kolęda.

Grochu choć z pół woru, z tutejszego dworu,
Na mąkę pszenicy, zjemy społem wszyscy,
Owsa ze trzy miary, dla większej ofiary.

Hej kolęda, kolęda.

Mościa gospodyni, domowa mistrzyni,
Okaż swoją łaskę, każ dać masła faskę,
Jeżeliś nie sknęra, daj i kopę sera.

Hej kolęda, kolęda.

Mościa gospodyni, domowa mistrzyni,
Okaż swoją łaskę, każ upiec kiełbaskę,
Którą kiedy zjemy, to podziękujemy.

Hej kolęda, kolęda.

 

Kolędę “Mości gospodarzu” śpiewamy w mojej rodzinie już ponad 30 lat – od czasu gdy moi bracia wujeczni znaleźli na strychu swojego dziadka – kowala – starą kantyczkę w drewnianych okładkach i archaiczną pisownią. (Ich dziadek wówczas jeszcze żył i dziarsko podśpiewywał). Ww. kolędę śpiewamy dopiero od pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia bo w Wigilię u nas nie pożywa się alkoholu nawet pod postacią wina. 🙂

Jeden z moich braci wujecznych zapoczątkował ciekawą tradycje związaną z ww. kolędą: od kilku lat w święto Trzech Króli – obchodzą wraz z sąsiadami domy na swojej ulicy – śpiewając tradycyjne kolędy – zaś ostatnią kolędą jest właśnie “Mości gospodarzu”. Wówczas gospodarz/gospodyni czuje się w obowiązku ugościć “czym chata bogata” nie nie oszczędzając spiżarni ani piwniczki – zaś dzieciaki częstuje cukierkami. Gospodarze ugościwszy kolędników zwykle dołączają do nich odwiedzając kolejnego sąsiada – gdzie historia się powtarza. (Przypomina to nieco szlachecki kulig znany z siekiewiczowskiego “Potopu” 🙂 ). Kolędnicy kończą trasę w domu mojego brata – gdzie biesiada (dla najwytrwalszych 🙂 ) trwa nadal. Co roku korowód kolędników i samo kolędowanie się wydłuża gdyż kolędowanie takie tak się spodobało mieszkańcom osiedla że coraz to dalsi sąsiedzi dopytują się czy aby ich kolędnicy nie ominą 🙂  Hej kolęda, kolęda.