21.08.2019 – od dzisiaj wzrosły opłaty sądowe

Leszek Bloch        21 sierpnia 2019        2 komentarze

Od dzisiaj może Cię więcej kosztować skierowanie pozwu do sądu. Właśnie dziś tj. 21.08.2019 wszedł w życie przepis ustawy nowelizującej min. ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmianę odczujesz szczególnie drastycznie jeśli pozywasz w postępowaniu uproszczonym tj. jeśli Twoje roszczenie nie przekracza 20 tys. zł.

Podwyżkę zapowiadałem dwa miesiące temu we wpisie anonsującym wzrost opłat w postępowaniu uproszczonym. Tam znajdziesz porównanie opłat dotychczasowych jak i obowiązujących od 21.08.2019. Zapoznaj się z tym wpisem gdyż wniesienie opłaty w niewłaściwej wysokości na pewno wpłynie na okres trwania postępowania sądowego a może wywołać i dalej idące konsekwencje. Jeśli chciałbyś poznać motywy racjonalnego (z z założenia) ustawodawcy odsyłam do niedawnego wpisu gdzie podlinkowałem przebieg prac legislacyjnych albo wprost do uzasadnienia projektu ustawy.

Przyznam, że ostatni okres przed wejściem podwyżki w życie był dla mnie szczególnie pracowity. Dlatego teraz udam się na krótki wypoczynek i odezwę się we wrześniu.

Tymczasem polecam Ci lekturę moich wpisów o innych nadchodzących zmianach tj. np ustawie mającej na celu ograniczenie zatorów płatniczych lub też o uprzywilejowaniu jednoosobowych przedsiębiorców.

Szukającym wytchnienia od tematów prawniczych przypominam o mającej się odbyć w najbliższą niedzielę tj. 25.08.2019 inscenizacji bitwy pod Komarowem a także namawiam do wsparcia inicjatywy budowy pomnika mającego upamiętnić to świetne zwycięstwo.

Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

Leszek Bloch        16 sierpnia 2019        4 komentarze

Niedawny artykuł mecenasa Artura Woźniaka na blogu prawniknapoligonie.pl o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego przypomniał mi ważną sprawę. Zakładam, że nazwy Grunwald, Kircholm, Kłuszyn, Chocim, Wiedeń, Somosierra i … Komarów nie są Ci obce. To miejsca największych zwycięstw polskiej kawalerii. Z nich – jedynie Grunwald i Komarów znajdują się z obecnych granicach Polski. O ile zwycięstwo pod Grunwaldem było bez przeszkód kultywowane przez ostatnie stulecie – to historia zwycięstwa nad bolszewikami w bitwie pod Komarowem, gdzie 1500 polskich kawalerzystów rozbiło 6000 bolszewickiej jazdy, była skrzętnie skrywana przez władze PRL. Pamięć o tamtym wydarzeniu przywraca od kilkunastu lat grupka pasjonatów, którzy w 2006 zawiązali Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” . Wszak Komarów to największa bitwa kawaleryjska XX wieku. Głównym celem Stowarzyszenia jest przywrócenie właściwej rangi bitwie pod Komarowej oraz budowa Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej (kliknij tu a obejrzysz prezentację). Budowa pomnika jest wypełnieniem testamentu przedwojennych kawalerzystów. Stanowi tez nieliche wyzwanie finansowe. Dlatego też Zarząd Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” zwrócił się min. do mnie o wsparcie budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem. Wsparłem oczywiście w/w inicjatywę i za pośrednictwem tego bloga zachęcam do tego także Ciebie. Jeśli sam nie masz takich możliwości, daj znać innym. Pomnik ma wyobrażać kawalerzystów w trakcie walki. Projekt pomnika możesz zobaczyć tutaj.

Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym

Leszek Bloch        12 sierpnia 2019        2 komentarze

Kontrahenci nie płacą Ci w terminie? A może znaczący klient narzuca wydłużone terminy płatności?

W dniu 6 sierpnia 2019 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Z informacji zamieszczonych na stronie prezydent.pl wynika że, ustawa ma ograniczyć występowanie zatorów płatniczych a tym samym wzmocnić płynność finansową przedsiębiorstw. Zakłada nie tylko zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym. Przewiduje także wzmocnienie ochrony prawnej  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (jako słabszej strony stosunków gospodarczych) w stosunku do dużych firm.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Najistotniejsze zmiany dotyczą przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

 • w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – skrócenie terminów zapłaty do maksymalnie 30 dni.
 • w w transakcjach, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, termin płatności nie przekroczy 60 dni (zapis umowny określający dłuższy termin zapłaty będzie nieważny).
 • podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe (za wyjątkiem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, gdyż wówczas odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie).
 • najwięksi podatników podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywać ministrowi ds. gospodarki coroczne sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

Nowelizacja ma też na celu wzmocnienie pozycji wierzycieli dochodzących w sądzie odsetek od należności w transakcjach handlowych, gdyż wprowadza:

 • przerzucenia ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy, na dłużnika,
 • wprowadzenia zasady, że trzyletni termin na ustalenie, że termin zapłaty określony w umowie jest nieuczciwy wobec wierzyciela, biegnie od dnia zakończenia wykonywania umowy,
 • nieważność zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest nieuczciwy wobec wierzyciela
 • możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy ustalony w niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony – przekracza 120 dni, liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Kodeks postępowania cywilnego

Nowelizacja nie pominęła też tak ostatnio nieustannie zmienianego kodeksu postępowania cywilnego bowiem :

 • wprowadza uproszczenie procedury zabezpieczającej w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych (w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 000 zł.
 • powód nie będzie musiał wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, w przypadku, gdy dochodzi zapłaty z tytułu transakcji handlowej, której wartość nie przekracza kwoty 75 000 zł, a od dnia upływu terminu zapłaty dochodzonej należności, upłynęły co najmniej 3 miesiące.

 

Podatki dochodowe

Zmiany nastąpią także w zakresie podatków dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

W tym zakresie ustawa przewiduje:

 • wprowadzenie przepisów szczególnych mających na celu rozpoznawanie skutków w podatku dochodowym tzw. „złych długów”
 • możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni, od dnia upływu terminu jej płatności
 • nałożenie na dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty  i nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozszerzono katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wejście zmian w życie

Ustawa zasadniczo wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.

 

Przebieg procesu legislacyjnego

Przebieg procesu legislacyjnego możesz prześledzić tutaj: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3475

Zmiana goni zmianę. Nie dalej jak przedwczoraj informowałem o ogłoszeniu w dniu 6.08.2019  w Dzienniku Ustaw nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Dalsze wpisy zamierzałem poświęcić omówieniu tychże wchodzących niebawem zmian.

Tymczasem okazuje się, że wczoraj tj. 08.08.2019 pod poz. 1495 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw kolejna nowelizacja (tym razem dotycząca min. kodeksu cywilnego) nie mniej istotna dla przedsiębiorców.

Chodzi o ustawę z 31.07.2019 nadającą jednoosobowym przedsiębiorcom w niektórych sytuacjach status konsumenta.

Przepisy dotyczące konsumenta, stosować  się będzie do osoby fizycznej zawierającej „umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

Informacja ta powinna być szczególnie istotna dla firm mających zawarte pisemne umowy z takimi podmiotami lub firm stosujących wszelkiego rodzaju Ogólne Warunki (sprzedaży czy też usług) albo inne tego typu regulacje. Wypadałoby je przejrzeć szczególnie pod kątem klauzul niedozwolonych (abuzywnych) i uprawnień z rękojmi.

Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2020 – zatem  na dostosowanie się do wchodzących zmian jest jeszcze trochę czasu.

Z treścią nowelizacji zapoznasz się pod tym linkiem

 

Nowelizacja k.p.c. 2019 ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Leszek Bloch        07 sierpnia 2019        2 komentarze

Jak niejednokrotnie wspominałem moja aktywność związana zarówno z pracą jak i wypoczynkiem koncentruje się na „ścianie wschodniej” zaś przeważającą grupę obsługiwanych firm stanowią przedsiębiorstwa rodzinne. Wczoraj byłem np: tutaj w osadzie Zienki. W drodze powrotnej usłyszałem, że zapowiadana i szeroko komentowana duża nowelizacja k.p.c. – właśnie wczoraj tj. 6 sierpnia 2019r. – została została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Podaję link do tekstu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw: Nowelizacja k.p.c. 2019 Dz.U. z 6.07.2019 poz. 1469

Tutaj zapoznasz się z przebiegiem prac nad nowelizacją k.p.c. w Sejmie RP.

Natomiast tu sprawdzisz jak przebiegał proces nowelizacji w Rządowym Centrum Legislacji przed skierowaniem do Sejmu

 

Zachęcam do zapoznania się i komentowania.