Świadek. Jak zachować się i zeznawać w sądzie

Leszek Bloch        29 marca 2017        2 komentarze

Mimo postępującej informatyzacji rola świadka w procesie nie zmniejsza się. To zwykle jeden z ważniejszych elementów strategii procesowej. Długo się zbierałem aby napisać o tym jak powinien zeznawać świadek w procesie. Za długo 🙂 A jak już się zebrałem – to zobaczyłem, że już to ktoś na lexmonitor zrobił przede mną i na dodatek zrobił to dobrze 🙂 Nie pozostaje mi zatem nic innego jak polecić wpis mec. Jolanty Budzowskiej Masz zeznawać w sądzie? 8 dobrych rad. Artykuł kierowany jest do świadków w sprawach medycznych ale zawiera wskazówki które można odnieść do każdego postępowania. Warto zapoznać się także z przygotowanym przez mec. Budzowską poradnikiem świadka. To naprawdę pożyteczne wskazówki podane w rzeczowy i skondesowany sposób.

Jeśli otrzymałeś wezwanie do sądu w charakterze świadka zastanawiasz się zapewne jak się ubrać na ww. okoliczność i jak się zachować na sali sądowej. Napisała o tym we właściwym sobie lekkim stylu mec. Renata Robaszewska w artykułach jak ubrać się do sądu oraz jak zachować się w sądzie podczas rozprawy. Polecam.

Nawiązując jeszcze do tego jak ubrać się do sądu jako żartobliwą przeciwwagę do w/w artykułu przytoczę rady jakie dawał w tym zakresie swojemu mocodawcy mój kolega – adwokat. Otóż starszy rolnik którego miał reprezentować przed Sądem Najwyższym pytał jak się ubrać na w/w okoliczność ? Rolnik zamierzał ubrać się właśnie zgodnie z radą mec. Robaszewskiej „Jak na imieniny do nobliwej starej ciotki”, zaś mój kolega stanowczo mu to odradzał argumentując, że skład sędziowski powinien widzieć jak rolnik żyje na co dzień a pozamerytoryczne bodźce także mogą mieć znaczenie i… aby wiernie oddać i zaprezentować sądowi realia życia na wsi zabrał rolnika do Sądu Najwyższego tak jak go zastał po porannych obrządkach w gospodarstwie tj: w kufajce, gumofilcach itp. Sprawa przed SN zakończyła się pomyślnie 🙂

Ze swojej strony dodam jak zachować się w sądzie przed rozprawą. Albo nie: jak nie zachowywać się w sądzie 🙂 Otóż przed rozprawą nie rozprawiaj ze stroną o tym co będziesz mówić. Wydaje się to sprawą oczywistą a nadal zdarza się słyszeć na korytarzu sądowym stronę rozprawiającą z powołanym przez siebie świadkiem o tym co i jak ma zeznawać 🙂 Takie zachowanie może w znaczący sposób wpłynąć na wiarygodność zeznań. Nie zdziw się wówczas pytaniu pełnomocnika strony przeciwnej: Czy świadek rozmawiał ze stroną o sprawie ? Czy uzgadniał z nią zeznania ?  🙂

Radca prawny, adwokat czy firma windykacyjna

Leszek Bloch        23 marca 2017        Komentarze (0)

Zdarza się, że dzwoniąc do mnie pytasz na wstępie „Czy to firma windykacyjna”?

Odpowiadam wówczas: kancelaria radcy prawnego zajmująca się windykacją.

Pytasz zatem: jaka to różnica?

Wyjaśniam pokrótce: w uproszczeniu adwokaci czy radcowie prawni prowadzący kancelarię są przedsiębiorcami ale wolno im mniej niż innych przedsiębiorcom. Zawód radcy prawnego i adwokata należy do zawodów zaufania publicznego. To nakłada na nas rygory i obostrzenia nieznane innym przedsiębiorcom np: obowiązek tajemnicy zawodowej. Nie bez przyczyny: to po to abyś mógł nam ufać bardziej niż innym.

Działalność radców prawnych i adwokatów podlega ograniczeniom ustawowym jak i ograniczeniom zawartym w regulacjach korporacyjnych np: zasadach etyki. Za przekroczenie tych ograniczeń radcowie prawni i adwokaci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną. Wierz mi na słowo nie jest to odpowiedzialność iluzoryczna. Firma windykacyjna takich ograniczeń nie ma.

Każdy może popełnić błąd. Może to wynikać np: z braku wiedzy czy doświadczenia. Aby ograniczyć ryzyko popełnienia błędu zdobycie uprawnień radcy prawnego czy adwokata poprzedzone jest koniecznością długoletniej edukacji w tym odbycia 5 letnich studiów prawniczych oraz zwykle odbyciem kilkuletniej aplikacji w trakcie której wiedza jest weryfikowana. Aplikanci mają też obowiązek odbywania praktyk w kancelariach, sądach itp. Aplikację kończy zdanie egzaminu ale to nie koniec nauki: radca prawny i adwokat ma obowiązek ustawicznego kształcenia i odbycia ilości szkoleń przewidzianych  w cyklu szkoleniowym. Nie wyklucza to ryzyka popełnienia błędu ale je ogranicza. Firma windykacyjna takich obowiązków nie ma.

Błąd może spowodować szkodę. Aby zminimalizować Twoje ryzyko z tym związane adwokat i radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu – to po to abyś mógł pokryć szkodę nie martwiąc się czy sprawcę szkody będzie stać na jej pokrycie czy też nie. Firma windykacyjna takich obowiązków nie ma.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie w sprawach windykacyjnych: zasadniczym wynagrodzeniem radcy prawnego czy adwokata są koszty zastępstwa w wysokości przewidzianej rozporządzeniem ministra sprawiedliwości. Jeśli wygrasz sprawę koszty w wysokości przyznanej przez sąd zasądzane są od Twojego przeciwnika procesowego i możesz je od niego odzyskać. Koszty zastępstwa nie pomniejszają zatem Twojego roszczenia a zasądzane są dodatkowo oprócz tego co Ci się należy. W razie skutecznej egzekucji koszty takie de facto pokrywa Twój przeciwnik. Zasadniczym wynagrodzeniem firmy windykacyjnej jest tzw. %, prowizja która pomniejsza Twoje roszczenie – de facto płacisz z własnej kieszeni. Firmy windykacyjne  co prawda często współpracują z adwokatami czy radcami prawnymi (i w razie  procesu wówczas może występować adwokat czy radca prawny) – niemniej  firma windykacyjna występuje tu w roli pośrednika (zakładam że nikt nie pracuje za darmo i koszty zastępstwa rozliczane są z faktycznym pełnomocnikiem) zarabiającego na prowizji którą nie obciążysz przeciwnika.

Jeśli jesteś stałym czytelnikiem bloga z pewnością pamiętasz moje perturbacje z komornikiem który należne mu od wierzyciela (tak od wierzyciela – np: nieopłacone zaliczki) kwoty po umorzeniu prowadzonego przez siebie postępowania egzekucyjnego – egzekwował za pośrednictwem innego komornika – co spowodowało kilkakrotny wzrost egzekwowanej kwoty.

Omawiałem w/w sytuację we wpisie: Wierzyciel dłużnikiem komornika.

Oczywiście złożyłem odpowiedni środek zaskarżenia i uzyskałem korzystne (dla reprezentowanego przeze mnie wierzyciela) rozstrzygnięcie sądu. 🙂 argumentując że komornik mógł egzekwować swoje koszty sam a nie za pośrednictwem innego komornika. (Informowałem o tym we wpisie: Korekta nieprawidłowej praktyki komornika który rozpoczynał się tak: „To miłe uczucie, gdy rację przyznaje Ci nie tylko sąd rozpatrujący skargę na czynności komornika ale i komornik zaskarżonej czynności dokonujący :)” )

Nie wszystkim sprawa wydawała się jednak jednoznaczna – bowiem Sąd Okręgowy w Olsztynie w podobnej (bo dotyczącej kosztów należnych komornikowi po umorzonej egzekucji – tyle że od dłużnika) zdecydował się wystąpić do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym o następującej treści:

Czy komornik sądowy, po prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadząc egzekucję w zakresie kosztów tego postępowania, na podstawie postanowienia zgodnie z treścią art. 770[1] k.p.c., może łączyć funkcje wierzyciela i organu egzekucyjnego, czy też egzekucję kosztów postępowania egzekucyjnego powinien prowadzić inny komornik sądowy?

Wątpliwości były następujące:

  • samodzielna egzekucją kosztów przez komornika który umorzył egzekucję wynikała jedynie z utrwalonej praktyki a nie z konkretnego przepisu (gdyż brak takiego przepisu nakazującego komornikowi taką samodzielną egzekucję kosztów wynikających z umorzonej już egzekucji)
  •  w przypadku egzekucji „swoich” kosztów przez komornika po zakończeniu egzekucji wątpliwości budziła bezstronność komornika i obiektywność jego czynności.

Z drugiej strony powierzenie egzekucji kosztów jednego komornika innemu komornikowi powoduje dodatkowe opłaty egzekucyjne – co podnosiłem w sprawie którą opisywałem we wpisie z dnia 18 grudnia 2015.

Jak poinformował mnie dzisiaj rano czytelnik bloga (dziękuję 🙂 ) na stronie www.sn.pl opublikowana została właśnie (15 marca 2017r. o godz. 8:11 🙂 ) będąca odpowiedzią na ww. pytanie prawne SO w Olsztynie – uchwała Sądu Najwyższego (w składzie 3 sędziów) z dnia 10 marca 2017r. sygn.akt. III CZP 107/16 o treści następującej:

Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania (art. 770[1] k.p.c.).

O przedawnieniu uwzględnianym przez sąd z urzędu raz jeszcze

Leszek Bloch        14 marca 2017        Komentarze (1)

Kiedy w 2015 r. zamieszczałem wpisy o projektach legislacyjnych dotyczących uwzględniania przedawnienia przez sąd z urzędu – nie przewidywałem że prace nad projektami nabiorą tempa – zwłaszcza po wyborach 🙂

Jak widać po niedawnych zapowiedziach Ministerstwa Sprawiedliwości zapoczątkowany przez poprzednią ekipę trend działania z urzędu jest kontynuowany – co nijak się ma do kontrydaktoryjności procesu i „brania spraw w swoje ręce” :).

Działanie przez sąd z urzędu w sprawach cywilnych nie ma dobrych konotacji: to symbol czasów słusznie minionych (art. 117 § 3 k.c. obowiązywał przed 1 października 1990r.)

Dlatego cytując „klasyka”: „nie idźcie tą drogą” 🙂

Dlatego niech będzie to okazją do przypomnienia moich poprzednich wpisów traktujących o przedawnieniu uwzględnianym z urzędu:

Wracając do tematu przewodniego: oprócz uwzględniania przez sąd przedawnienia z urzędu MS proponuje skrócenie okresu przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym wyrokiem z 10 lat do 3 lat argumentując że to okres wystarczający jeśli wierzyciel jest zainteresowany dochodzeniem roszczeń. Więcej: na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie idźmy tą drogą 🙂

 

Rada Legislacyjna o komornikach sądowych i Centralnej Bazie Rachunków

Leszek Bloch        27 lutego 2017        Komentarze (0)

Dzisiaj krótko:

Dosłownie kilkanaście dni temu: 17 lutego 2017 Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów przedstawiła opinię o projekcie ustawy o komornikach sądowych. Opinię niezwykle krytyczną.

Możesz zapoznać się klikając tutaj lub też skopiuj poniższy link:

http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-17-lutego-2017-r-o-projekcie-ustawy-o-komornikach-sadowych

Rada Legislacyjna przedstawiła też opinię o projekcie ustawy o Centralnej Bazie Rachunków (temat ostatnio szczególnie interesujący 🙂 ) – zapoznasz się z nią klikając tu

lub kopiując poniższy link:

http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-17-lutego-2017-r-o-projekcie-ustawy-o-centralnej-bazie-rachunkow