Fabryka od kuchni

Leszek Bloch        23 września 2016        4 komentarze

Jeśli czytałeś moje niektóre dotychczasowe wpisy wiesz, jak bardzo cieszą mnie sukcesy moich klientów (może bardziej niż moje własne 🙂 )

Niektórzy z nich zaczynali od jednoosobowych działalności zaś obecnie zatrudniają kilkaset osób. Kibicuję ich wysiłkom i wspieram pomocą prawną. Fascynują mnie zwłaszcza ci którzy odważyli się spełniać swoje marzenia.

 Zapraszam do obejrzenia niecodziennej prezentacji „fabryka od kuchni” jaką przygotowała Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. z Parczewa.

Fabryka powstała w małym mieście, z marzenia jednego człowieka, bez ogromnych pieniędzy, w czasach odradzającej się po okresie komunizmu przedsiębiorczości – zaś obecnie jest jednym z czołowych graczy w branży. Miałem szczęście obserwować jej rozwój od samego początku, od uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej a od kilkunastu lat nieprzerwanie zapewniam pomoc prawną.

Zobacz jak można spełniać marzenia 🙂

Miłego do oglądania 🙂

Krajowa Rada Komornicza: kontrowersyjne propozycje zmian w egzekucji alimentów

Leszek Bloch        21 września 2016        2 komentarze

Dzisiaj miałem zamieścić kolejne omówienie zmian w egzekucji po 8 września 2016 ale dosłownie przed chwilą otrzymałem emaila zawierającego informację prasową z postulatami Krajowej Rady Komorniczej w sprawie zmian w egzekucji alimentów które poprawią ich ściągalność. Musze przyznać, że propozycje są naprawdę śmiałe – jeśliby nie rzec: kontrowersyjne.

Bo jak inaczej jak nie kontrowersyjną określić propozycję zmian przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę poprzez dalsze ograniczenie w sprawach alimentacyjnych kwot wolnych od zajęcia i wysokie kary dla pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych „na czarno”?

Do tej samej kategorii śmiałych pomysłów zaliczyć należy propozycję wprowadzenia możliwości sprzedaży zajętych ruchomości dłużników za kwotę poniżej 1/2 sumy oszacowania na wzór francuskiej „trzeciej licytacji”, w której suma wywołania określana byłaby w dół, aż do sprzedaży ruchomości. Nie wiem natomiast czemu i komu miałby służyć zgłaszany przez KRK jako „dobry” pomysł wprowadzenia możliwości orzekania przez sąd o prawie do zniszczenia przedmiotów niesprzedanych na licytacji?

Śmiała jest też  propozycja KRK co do możliwości sprzedaży nieruchomości poniżej 2/3 sumy oszacowania. Nie wątpię, że wzbudzi gorące spory biorąc pod uwagę możliwość zbycia majątku znacznej wartości za jej znikomą część ale biorąc pod uwagę szereg nieruchomości które i na drugiej licytacji nie znalazły chętnych nabywców – to może ta propozycja tj. sprzedaż nieruchomości poniżej 2/3 sumy oszacowania była by pewnym rozwiązaniem dla wierzycieli (szkoda tylko że jedynie dla wierzycieli alimentacyjnych).

Poniżej link do notatki prasowej Krajowej Rady Komorniczej w sprawie egzekucji alimentów.

krk-egzekucja-alimentow-zmiany-w-prawie_informacja-prasowa

Zmiany w egzekucji: nadchodzi elektroniczna licytacja ruchomości

Leszek Bloch        14 września 2016        Komentarze (0)

Jednym z ciekawszych (i od dawna oczekiwanych) rozwiązań wprowadzonych ostatnią (z 10 lipca 2015) nowelizacją  postępowania egzekucyjnego jest elektroniczna licytacja ruchomości. Z uwagi na elektroniczny sposób jej prowadzenia nie będzie konieczna obecność licytanta w miejscu licytacji – a zatem będzie mogło w niej uczestniczyć szersze grono zainteresowanych.

Obwieszczenie o licytacji elektronicznej zamieszczać się będzie publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej a także w systemie teleinformatycznym.

 Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej ma dokonywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System teleinformatyczny do obsługi elektronicznych licytacji ma stworzyć i utrzymywać  Krajowa Rada Komornicza zaś korzystanie z niego ma być nieodpłatne. Co istotne dostęp do tego systemu obsługującego licytację elektroniczną ma być zapewniony w sądach rejonowych.

 Komornik ma wyznaczać termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Taka licytacja będzie się mogła odbyć na wniosek wierzyciela. Wniosek taki będzie mógł być złożony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Co istotne w razie złożenia wniosku o elektroniczną licytację ruchomości komornik zobowiązany będzie oddać zajęte ruchomości  w dozór innej osobie niż dłużnik.

Dlaczego piszę w czasie przyszłym?

Po pierwsze przepisy dotyczące elektronicznej licytacji ruchomości (art. 8791 k.p.c. – art. 87911 k.p.c.) wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 🙂

Ponadto sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej oraz sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację ma określić Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia 🙂

Dlatego „nie mówmy hop…”  bo „pożyjemy – zobaczymy” 🙂

Zmiany w egzekucji od 8 września 2016: kwota wolna od zajęcia na rachunku

Leszek Bloch        12 września 2016        18 komentarzy

Sporą zmianę należy odnotować w zakresie kwot wolnych od zajęcia egzekucyjnego na bankowych rachunkach oszczędnościowych. Ustawa „o zmianie ustawy” 🙂 która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. zmieniła również przepisy prawa bankowego w sferze interesującej wierzycieli dochodzących roszczeń na drodze egzekucji :).

Przed dniem 8 września 2016r. rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, czy rachunki terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby były wolne od zajęcia egzekucyjnego do wysokości przeciętnego trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia za prace w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

Od dnia 8 września 2016r. natomiast rachunki ww. będą wolne od zajęcia egzekucyjnego do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jaka to różnica?

Spora:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2016 wynosiło: 4285,73 zł (Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 32) -zatem trzykrotność tej kwoty tj. 12857,19 zł była do dnia 8 września 2016 wolna od zajęcia.
  • minimalne wynagrodzenie w roku 2016 wynosi 1850 zł (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385) zatem 75% tej kwoty wolne od zajęcia to 1387,50 zł.

Jednak to nie wszystko: dotychczas ochrona kwoty wolnej od zajęcia była jednorazowa tj. jedynie do jej wyczerpania zaś po 8 września 2016 r. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego będzie obowiązywała w każdym miesiącu kalendarzowym.

Zmieniony przepis to art. 54 ust. 1 prawa bankowego.

Do dnia 8 września 2016 prezentował się następująco:

Art. 54. 1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

zaś od dnia 8 września 2016 uzyskał brzmienie jak poniżej:

Art. 54.1.Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.122)), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

 Analogiczne rozwiązania dotyczą egzekucji z rachunków prowadzonych przez SKOK-i a to za sprawą zmienionego ww. ustawą  art. 28 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych który po 8 września 2016 brzmi następująco:

 Art. 28. Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od liczby dowodów na złożone oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.”.

Na gorąco: otrzymałem przed chwilą emaila z dzisiejszą informacją prasową Krajowej Rady Komorniczej zawierającą krótkie omówienie wchodzących od dnia 8 września 2016 zmian w egzekucji. Jeśli chcesz zapoznać się z ww. informacją kliknij tutaj.

Pokrótce:

  • zajęcie rachunku bankowego dłużnika ma odbywać się drogą elektroniczną i kosztować 0,5 zł
  • zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty albo zwrotu podatku obejmą także należności przyszłe przez okres roku od dnia zajęcia
  • korespondencja na linii komornik – bank ma odbywać się elektronicznie i być bezpłatna (dotychczas jeden list 4,5 zł)
  • blokada środków na rachunku bankowym dłużnika ma odbywać się niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym
  • wprowadzenie komorniczego wyjawienia majątku (rygor odpowiedzialności karnej, możliwość przymusowego doprowadzenia)
  • obowiązek ogłaszania licytacji ruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (dotychczas obowiązek dotyczył nieruchomości)
  • skarga na czynności komornika będzie się wnosić za pośrednictwem komornika, który czynności dokonał