Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym

Leszek Bloch        12 sierpnia 2019        2 komentarze

Kontrahenci nie płacą Ci w terminie? A może znaczący klient narzuca wydłużone terminy płatności?

W dniu 6 sierpnia 2019 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Z informacji zamieszczonych na stronie prezydent.pl wynika że, ustawa ma ograniczyć występowanie zatorów płatniczych a tym samym wzmocnić płynność finansową przedsiębiorstw. Zakłada nie tylko zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym. Przewiduje także wzmocnienie ochrony prawnej  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (jako słabszej strony stosunków gospodarczych) w stosunku do dużych firm.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Najistotniejsze zmiany dotyczą przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

 • w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – skrócenie terminów zapłaty do maksymalnie 30 dni.
 • w w transakcjach, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, termin płatności nie przekroczy 60 dni (zapis umowny określający dłuższy termin zapłaty będzie nieważny).
 • podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe (za wyjątkiem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, gdyż wówczas odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie).
 • najwięksi podatników podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywać ministrowi ds. gospodarki coroczne sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

Nowelizacja ma też na celu wzmocnienie pozycji wierzycieli dochodzących w sądzie odsetek od należności w transakcjach handlowych, gdyż wprowadza:

 • przerzucenia ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy, na dłużnika,
 • wprowadzenia zasady, że trzyletni termin na ustalenie, że termin zapłaty określony w umowie jest nieuczciwy wobec wierzyciela, biegnie od dnia zakończenia wykonywania umowy,
 • nieważność zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest nieuczciwy wobec wierzyciela
 • możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy ustalony w niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony – przekracza 120 dni, liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Kodeks postępowania cywilnego

Nowelizacja nie pominęła też tak ostatnio nieustannie zmienianego kodeksu postępowania cywilnego bowiem :

 • wprowadza uproszczenie procedury zabezpieczającej w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych (w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 000 zł.
 • powód nie będzie musiał wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, w przypadku, gdy dochodzi zapłaty z tytułu transakcji handlowej, której wartość nie przekracza kwoty 75 000 zł, a od dnia upływu terminu zapłaty dochodzonej należności, upłynęły co najmniej 3 miesiące.

 

Podatki dochodowe

Zmiany nastąpią także w zakresie podatków dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

W tym zakresie ustawa przewiduje:

 • wprowadzenie przepisów szczególnych mających na celu rozpoznawanie skutków w podatku dochodowym tzw. „złych długów”
 • możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni, od dnia upływu terminu jej płatności
 • nałożenie na dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty  i nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozszerzono katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wejście zmian w życie

Ustawa zasadniczo wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.

 

Przebieg procesu legislacyjnego

Przebieg procesu legislacyjnego możesz prześledzić tutaj: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3475

Zmiana goni zmianę. Nie dalej jak przedwczoraj informowałem o ogłoszeniu w dniu 6.08.2019  w Dzienniku Ustaw nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Dalsze wpisy zamierzałem poświęcić omówieniu tychże wchodzących niebawem zmian.

Tymczasem okazuje się, że wczoraj tj. 08.08.2019 pod poz. 1495 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw kolejna nowelizacja (tym razem dotycząca min. kodeksu cywilnego) nie mniej istotna dla przedsiębiorców.

Chodzi o ustawę z 31.07.2019 nadającą jednoosobowym przedsiębiorcom w niektórych sytuacjach status konsumenta.

Przepisy dotyczące konsumenta, stosować  się będzie do osoby fizycznej zawierającej „umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

Informacja ta powinna być szczególnie istotna dla firm mających zawarte pisemne umowy z takimi podmiotami lub firm stosujących wszelkiego rodzaju Ogólne Warunki (sprzedaży czy też usług) albo inne tego typu regulacje. Wypadałoby je przejrzeć szczególnie pod kątem klauzul niedozwolonych (abuzywnych) i uprawnień z rękojmi.

Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2020 – zatem  na dostosowanie się do wchodzących zmian jest jeszcze trochę czasu.

Z treścią nowelizacji zapoznasz się pod tym linkiem

 

Nowelizacja k.p.c. 2019 ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Leszek Bloch        07 sierpnia 2019        2 komentarze

Jak niejednokrotnie wspominałem moja aktywność związana zarówno z pracą jak i wypoczynkiem koncentruje się na „ścianie wschodniej” zaś przeważającą grupę obsługiwanych firm stanowią przedsiębiorstwa rodzinne. Wczoraj byłem np: tutaj w osadzie Zienki. W drodze powrotnej usłyszałem, że zapowiadana i szeroko komentowana duża nowelizacja k.p.c. – właśnie wczoraj tj. 6 sierpnia 2019r. – została została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Podaję link do tekstu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw: Nowelizacja k.p.c. 2019 Dz.U. z 6.07.2019 poz. 1469

Tutaj zapoznasz się z przebiegiem prac nad nowelizacją k.p.c. w Sejmie RP.

Natomiast tu sprawdzisz jak przebiegał proces nowelizacji w Rządowym Centrum Legislacji przed skierowaniem do Sejmu

 

Zachęcam do zapoznania się i komentowania.

 

 

Zaliczka na opinię biegłego – zażalenie na zarządzenie przewodniczącego

Leszek Bloch        05 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Z pomysłów ostatniej nowelizacji k.p.c. – szczególnie przypadł mi do gustu (z punktu widzenia wierzyciela dochodzącego zapłaty w procesie) – ten zakładający uniemożliwienie blokowania procesu „piętrowymi zażaleniami”. Zażalenia na postanowienia o odrzuceniu poprzedniego zażalenia – lub podobne – wchodziły w skład żelaznego repertuaru środków procesowych stosowanych przez unikających zapłaty dłużników. Była to jedna z największych zmór procesu grożąca ugrzęźnięciem na lata w niekończących się postępowaniach zażaleniowych – pobocznych w stosunku do głównego wątku procesu. Dla przykładu wskażę, że rozpoznanie zażalenia przez sąd odwoławczy często trwało ponad rok – albo i dłużej, zaś niektórzy pozwani potrafili żalić każdą czynność lub jej zaniechanie – niezależnie od tego czy zażalenie na nią przysługiwało.  Jeszcze dotkliwiej odczuwało się to w postępowaniach egzekucyjnych gdzie sąd rejonowy rozpatrywał skargi na czynności komornika, zaś rozstrzygnięcie sądu rejonowego zaskarżane było do sądu okręgowego.

Znając jednak inwencję uczestników procesu oraz kwestie nieuregulowane wprost przez ustawodawcę – tonuję wzbierający optymizm. Rozwiązania sytuacji nieprzewidzianych w przepisach – są znane dopiero po ukształtowaniu się linii orzecznictwa, zaś na nią największy wpływ ma orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Takie jak chociażby uchwała Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 15/19 z dnia 25 lipca 2019 wydana w rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie:

„Czy na zarządzenie Przewodniczącego wzywające stronę do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z dopuszczeniem dowodu z opinii biegłego sądowego przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.)?”

została udzielona wspomnianą uchwałą SN III CZP 15/19 następująca odpowiedź:

Na zarządzenie przewodniczącego, wzywające stroną do wniesienia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego, przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 w zw. z art. 398 k.p.c.).

 

 

 

 

Zdarza się, że osoby oczekujące na korytarzu sądowym pytają mnie: gdzie mają zająć miejsce na sali sądowej. Nie dziwi mnie to: nierzadko jest to ich pierwsza wizyta w sądzie. Poza tym ja przed salą sądową oczekuję w todze – a zatem wyróżniam się „strojem urzędowym”. Dodatkowo osoby wzywane są w różnym charakterze: świadka, powoda czy pozwanego a każdemu z nich przypisano inne miejsce na sali.  Dostrzegając problem jakiś czas temu opublikowałem wpis: Kto i gdzie siada na sali sądowej – mający wyjaśnić te sprawy.

Nosiłem się też z zamiarem zamieszczenia grafiki z układem sali sądowej i miejscami przypisanymi poszczególnym uczestnikom postępowania. Nie wszyscy wszak mają zdolność widzenia oczyma wyobraźni – niektórzy muszą przekonać się na własne oczy 🙂 Zamiary – jak to czasem u mnie bywa –  spełzły na niczym 😉 – ale tylko do tej pory. Otóż niedawna wizyta w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (posiadającego chyba jedną z najdłuższych nazw wśród sądów powszechnych 😉 ) wyzwoliła impuls aby taką grafikę zamieścić. Wyzwoliła – bowiem na drzwiach sal sądowych zamieszczono schemat sali sądowej. Skrzętnie z tego skorzystałem wykonując zdjęcie, które  zamieszczam poniżej.

Kontynuując wątek fotografowania – poniżej zamieszczam zdjęcie wejścia do budynku sądowego w Zamościu – wykonane podczas wczorajszej w nim wizyty.

 

Pragnącym zgłębić prawne aspekty fotografii polecam zaś tematyczny blog prawniczy: prawyprofil.pl  – prowadzony przez mec. Karolinę Sawicką.