Odsetki bez zmian. Komunikat RPP o stopach procentowych.

Leszek Bloch        13 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Dzisiaj krótko: jak wskazuje przedwczorajszy komunikat na stronie NBP Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Nic też nie wskazuje na to aby miały się zmienić w najbliższym czasie. Co to oznacza dla wierzyciela i dłużnika?

Oznacza to, że na niezmienionym poziomie pozostają odsetki.

Oznacza to również, że aktualne pozostają moje „odsetkowe” wpisy.

Dla przypomnienia poniżej podaję niektóre z nich i zachęcam do lektury 🙂

Odsetki 2018: ustawowe i umowne, kapitałowe, za opóźnienie i w transakcjach handlowych,

Odsetki 2017 porównanie z 2016 i 2015 zmiany?

Odsetki 2016; zmiany, porównanie z 2015

Odsetki ustawowe, umowne, w transakcjach handlowych po zmianach 2016; zestawienie tabela

Jakie odsetki między przedsiębiorcami a jakie z udziałem konsumentów

Jakie odsetki przy najmie między przedsiębiorcami

Kiedy żądać odsetek

W jakim terminie przedawniają się odsetki?

Jak żądać odsetek w pozwie

O 40 EURO, odsetkach i nie tylko

Zabezpieczenie zwrotu pożyczki. Odsetki maksymalne przy pożyczce

Słonecznego weekendu 🙂

Licytacje komornicze onlinie – ruchomości i nieruchomości. Zapowiedź

Leszek Bloch        06 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Antyki, sztuka, biżuteria, jachty czy może materiały przemysłowe, maszyny rolnicze lub samochody? A może nieruchomości: działki, domy, czy mieszkania? To wszystko niedługo będziesz mógł zakupić online nie ruszając się z domu. Tak przynajmniej zapowiada Krajowa Rada Komornicza na stronie komornik.pl : „trwają intensywne prace nas systemem teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne. System e-licytacji zostanie uruchomiony w ciągu sześciu miesięcy.”  Klikając w podany tam link przejdziesz do takiej prezentacji:

Nie wiem czy pamiętasz jak jak dobre półtora roku temu informowałem na blogu: Zmiany w egzekucji: nadchodzi elektroniczna licytacja ruchomości.  Teraz jest „blisko, coraz bliżej” : ) Miejmy nadzieję 🙂

Nie wiem jak Ty ale jestem bardzo ciekaw funkcjonowania tego systemu.

 

 

Wydawałoby się, że po uchwałach Sądu Najwyższego („trójkowej” w roku 2016 i „siódemkowej” w roku 2017)  – sprawa braku możliwości doliczania przez komorników podatku VAT do opłaty egzekucyjnej jest przesądzona na wieki.

Wydawałoby się – ale tak nie jest.

Jeszcze wszystko może się zmienić.

Dowodem na to niechaj będą pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego, skierowane niedawno do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu (TSUE). W uproszczeniu pytania prejudycjalne dotyczą wykładni i ważności aktów prawnych Unii Europejskiej.

Pytania skierował w dniu 10 marca 2018 Sąd Rejonowy w Sopocie rozpoznający skargę dłużnika na czynności komornika w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Dodam, że – do czasu rozstrzygnięcia tychże pytań prejudycjalnych – Sąd zawiesił postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia skargi.

Pełną treść pytań jakie zostały skierowane do TSUE jak i motywy im przyświecające poznasz klikając tutaj.

Jeśliby ująć  rzecz skrótowo to Sąd ów pyta min. czy w świetle prawa unijnego dopuszczalne jest przyjęcie stanowiska, iż w pobieranych przez komorników opłatach egzekucyjnych zawarta jest kwota podatku VAT i jak ma to się do pogodzenia z zasadą neutralności tego podatku. Zasada neutralności podatku VAT oznacza zaś ni mniej, ni więcej to, że podatek ten powinien ponosić konsument towaru czy usługi a nie przedsiębiorca  świadczący usługę czy dokonujący sprzedaży towaru. (Jeślibyś chciał zagłębić się w niuanse podatkowe polecam bloga http://podatki-dla-prawnika.pl/ prowadzonego przez mec. Monikę Markisz zaś jeśli chciałbyś poczytać o pierwszej sprawie w której rozpoznawano pytanie prejudycjalne sądu polskiego kliknij na tematyczny wpis mec. Agnieszki Swaczyny)

 To tyle w telegraficznym skrócie.

Nie wiem jak Ty ale ja bardzo ciekaw jestem rozstrzygnięcia Trybunału w tej sprawie.

Kto i gdzie siada na sali sądowej

Leszek Bloch        29 marca 2018        Komentarze (0)

Kilka dni temu wysłuchałem ogłoszenia wyroku apelacyjnego w niezwykle interesującej sprawie (dotyczyła odpowiedzialności Skarbu Państwa i komornika, zaś ja reprezentowałem przypozwanego do sprawy spadkobiercę komornika). Po wejściu na salę sądową i zwyczajowym powitaniu (Dzień dobry 🙂 ) sędzia odezwała się mniej więcej takimi słowy: „widzę, że zajęliście Państwo określone miejsca, zatem proszę powiedzieć: kto jest kim w sprawie. Tytuł niniejszego wpisu nasunął mi się chwilę przedtem, podczas oczekiwania na wejście na salę sądową. Wystawałem wówczas już przez prawie dwie godziny (opóźnienie) na – zaskakująco zapchanym – korytarzu sądowym, gawędząc z innymi oczekującymi. Jednym z częstszych pytań jakie padało z ust osób, które po raz pierwszy pojawiły: kto, gdzie ma siadać na sali sądowej i jak się tam zachować?

Otóż normuje to Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23 grudnia 2015r. i zgodnie z jego treścią :

§ 85

1. Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem sędziowskim, a pozostali członkowie miejsca obok przewodniczącego, przy czym drugi sędzia po lewej stronie przewodniczącego.

2. W razie wyznaczenia sędziego dodatkowego lub sędziów dodatkowych, oni także zajmują miejsca za stołem sędziowskim. O wyznaczeniu sędziego dodatkowego przewodniczący składu orzekającego informuje na pierwszym terminie rozprawy.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie wyznaczenia ławnika dodatkowego, asesora sądowego dodatkowego, ławników dodatkowych lub asesorów sądowych dodatkowych.

4. Protokolant zajmuje miejsce przy stole sędziowskim po lewej stronie sądu, o ile przewodniczący nie zarządzi inaczej.

5. Prokurator, oskarżyciel inny niż prokurator, powód, wnioskodawca lub przedstawiciel społeczny zajmują miejsca przed stołem sędziowskim po prawej stronie sądu, a oskarżony, pozwany i inni uczestnicy postępowania – po lewej stronie sądu. Interwenient uboczny zajmuje miejsce obok strony, do której przystąpił.

§ 86

1. Wszyscy obecni na sali rozpraw, nie wyłączając uczestniczących w posiedzeniu lub rozprawie prokuratora (oskarżyciela publicznego) i protokolanta, powstają z miejsc w czasie wejścia sądu na salę, odbierania przez sąd przyrzeczenia, ogłaszania wyroku oraz w czasie opuszczania sali przez sąd.

2. W czasie posiedzenia lub rozprawy każda osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do sądu lub gdy sąd zwraca się do niej. W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawiają za tym względy zdrowotne, długotrwałość wypowiedzi lub konieczność prawidłowego utrwalenia dźwięku albo obrazu i dźwięku, przewodniczący posiedzenia lub rozprawy może zezwolić każdej osobie na pozostawanie w pozycji siedzącej, gdy przemawia ona do sądu lub gdy sąd zwraca się do niej.

3. Osoba przesłuchiwana zajmuje pozycję w miejscu umożliwiającym niezakłóconą obserwację przebiegu przesłuchania przez sąd, strony, uczestników postępowania nieprocesowego, obrońców lub pełnomocników.

§ 87 Przewodniczący składu orzekającego w celu zachowania porządku na sali rozpraw może używać młotka i krążka rezonansowego, jeżeli znajdują się na wyposażeniu sądu.

Jak wskazałem reprezentowałem w tej sprawie spadkobiercę komornika przypozwanego do sprawy przez Skarb Państwa, który został z kolei pozwany przez egzekwowanego dłużnika. Przypozwany przystępuje do procesu w charakterze interwenienta ubocznego. Mój mocodawca przystąpił po stronie pozwanego Skarbu Państwa, zatem nasze miejsce na sali sądowej było po lewej stronie sądu (po lewej ręce sędziego).

 Jeśli chcesz się dowiedzieć jak zachować się w sądzie zachęcam do zapoznania się z tym wpisem albo też z arcyciekawym artykułem mec. Jolanty Budzowskiej i równie zajmującym artykułem mec. Renaty Robaszewskiej

P.S. Sąd I instancji oddalił powództwo, zaś Sąd II instancji oddalił apelację powoda (dłużnika). Sprawa zakończona sukcesem 🙂 Dobra nasza 🙂

 

Ugoda: kiedy otrzymasz zwrot całej opłaty od pozwu.

Leszek Bloch        22 marca 2018        3 komentarze

A mogło to być rozwiązanie które rzeczywiście odciążyłoby pracę sądów : ) I nawet przez jakiś czas tak było – bo wbrew niedawnej uchwale Sądu Najwyższego  – sądy często skłaniały się ku tej koncepcji. Można powiedzieć że nie było niezadowolonych: sąd zyskiwał czas, który należałoby w innym razie poświęcić na wyznaczenie i przygotowanie rozprawy, czas zyskiwały też strony które nie musiały przeznaczać czasu na podróż do sądu. Element finansowy – możliwość odzyskania całej opłaty od pozwu – też był nie do pogardzenia – przecież w takich sprawach zwykle chodzi o pieniądze.

Chodzi mi oczywiście o  możliwość odzyskania całej opłaty sądowej od pozwu w sytuacji gdy strony zawrą ugodę przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Przewidują to przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – a konkretnie art. 79 ust. 1 pkt. 1 h u.k.s.c.

Dotychczas szereg sądów skłaniało się ku możliwości zwrotu całej opłaty nie tylko w przypadkach zawarcia (przed rozpoczęciem rozprawy) ugody sądowej czy przed mediatorem – ale i wówczas gdy strony zawarły ugodę pozasądową. W uzasadnieniach wskazywały, iż celem powyższego przepisu jest niewątpliwie stworzenie zachęty do korzystania przez strony z polubownych (a więc polegających na dobrowolnym porozumieniu między stronami, na załagodzeniu sporu) metod rozwiązywania konfliktów i przepis ów nie wiąże wprost skutku zwrotu opłaty wyłącznie z ugodą zawartą przed mediatorem lub ugodą sądową – dlatego przyjmowały, iż pod pojęciem „ugody” uprawniającej do zwrotu całej opłaty od pozwu rozumieć należy także tzw. ugodę pozasądową (która może być zawierana także w tym celu, aby „uchylić spór istniejący” już pomiędzy stronami – jak o tym stanowi art. 917 k.c.). -( tak np.: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w uzasadnieniu postanowienia VIII Gz 165/16  czy też Sąd Okręgowy w Szczecinie w uzasadnieniu postanowienia VIII Gz 416/16 albo Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu postanowienia XXIII Gz 90/17  źródło: https://orzeczenia.ms.gov.pl)

Niestety zapadła 23 lutego uchwała SN sygn.akt. III CZP 88/17 wskazała iż zwrot całej opłaty sądowej od pozwu dotyczy wyłącznie (zawartej przed rozpoczęciem rozprawy) ugody sądowej oraz ugody zawartej przed mediatorem.

Szkoda.