Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym

Leszek Bloch        12 sierpnia 2019        2 komentarze

Kontrahenci nie płacą Ci w terminie? A może znaczący klient narzuca wydłużone terminy płatności?

W dniu 6 sierpnia 2019 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Z informacji zamieszczonych na stronie prezydent.pl wynika że, ustawa ma ograniczyć występowanie zatorów płatniczych a tym samym wzmocnić płynność finansową przedsiębiorstw. Zakłada nie tylko zwiększenie dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym. Przewiduje także wzmocnienie ochrony prawnej  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (jako słabszej strony stosunków gospodarczych) w stosunku do dużych firm.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Najistotniejsze zmiany dotyczą przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

 • w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) – skrócenie terminów zapłaty do maksymalnie 30 dni.
 • w w transakcjach, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca, termin płatności nie przekroczy 60 dni (zapis umowny określający dłuższy termin zapłaty będzie nieważny).
 • podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe (za wyjątkiem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, gdyż wówczas odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie).
 • najwięksi podatników podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywać ministrowi ds. gospodarki coroczne sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

Nowelizacja ma też na celu wzmocnienie pozycji wierzycieli dochodzących w sądzie odsetek od należności w transakcjach handlowych, gdyż wprowadza:

 • przerzucenia ciężaru dowodu, że termin w umowie nie jest rażąco nieuczciwy, na dłużnika,
 • wprowadzenia zasady, że trzyletni termin na ustalenie, że termin zapłaty określony w umowie jest nieuczciwy wobec wierzyciela, biegnie od dnia zakończenia wykonywania umowy,
 • nieważność zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest nieuczciwy wobec wierzyciela
 • możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy ustalony w niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony – przekracza 120 dni, liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Kodeks postępowania cywilnego

Nowelizacja nie pominęła też tak ostatnio nieustannie zmienianego kodeksu postępowania cywilnego bowiem :

 • wprowadza uproszczenie procedury zabezpieczającej w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych (w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 000 zł.
 • powód nie będzie musiał wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, w przypadku, gdy dochodzi zapłaty z tytułu transakcji handlowej, której wartość nie przekracza kwoty 75 000 zł, a od dnia upływu terminu zapłaty dochodzonej należności, upłynęły co najmniej 3 miesiące.

 

Podatki dochodowe

Zmiany nastąpią także w zakresie podatków dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

W tym zakresie ustawa przewiduje:

 • wprowadzenie przepisów szczególnych mających na celu rozpoznawanie skutków w podatku dochodowym tzw. „złych długów”
 • możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni, od dnia upływu terminu jej płatności
 • nałożenie na dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty  i nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozszerzono katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wejście zmian w życie

Ustawa zasadniczo wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.

 

Przebieg procesu legislacyjnego

Przebieg procesu legislacyjnego możesz prześledzić tutaj: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3475

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dominik Sierpień 13, 2019 o 20:14

No to zobaczymy jak to będzie. NA razie w razie w ogóle egzekucji ciężko jest z kogokolwiek cokolwiek ciężko wyciągnąć

Odpowiedz

Krzysztof Sierpień 16, 2019 o 09:09

To przynajmniej zabezpieczenie wierzytelności na hipotece (do kwoty 75 tyś.) będzie łatwiejsze.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: