Zmiany w egzekucji od 8 września 2016: kwota wolna od zajęcia na rachunku

Leszek Bloch        12 września 2016        50 komentarzy

Sporą zmianę należy odnotować w zakresie kwot wolnych od zajęcia egzekucyjnego na bankowych rachunkach oszczędnościowych. Ustawa „o zmianie ustawy” 🙂 która weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. zmieniła również przepisy prawa bankowego w sferze interesującej wierzycieli dochodzących roszczeń na drodze egzekucji :).

Przed dniem 8 września 2016r. rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, czy rachunki terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby były wolne od zajęcia egzekucyjnego do wysokości przeciętnego trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia za prace w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

Od dnia 8 września 2016r. natomiast rachunki ww. będą wolne od zajęcia egzekucyjnego do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jaka to różnica?

Spora:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2016 wynosiło: 4285,73 zł (Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 32) -zatem trzykrotność tej kwoty tj. 12857,19 zł była do dnia 8 września 2016 wolna od zajęcia.
  • minimalne wynagrodzenie w roku 2016 wynosi 1850 zł (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385) zatem 75% tej kwoty wolne od zajęcia to 1387,50 zł.

Jednak to nie wszystko: dotychczas ochrona kwoty wolnej od zajęcia była jednorazowa tj. jedynie do jej wyczerpania zaś po 8 września 2016 r. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego będzie obowiązywała w każdym miesiącu kalendarzowym.

Zmieniony przepis to art. 54 ust. 1 prawa bankowego.

Do dnia 8 września 2016 prezentował się następująco:

Art. 54. 1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

zaś od dnia 8 września 2016 uzyskał brzmienie jak poniżej:

Art. 54.1.Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.122)), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

 Analogiczne rozwiązania dotyczą egzekucji z rachunków prowadzonych przez SKOK-i a to za sprawą zmienionego ww. ustawą  art. 28 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych który po 8 września 2016 brzmi następująco:

 Art. 28. Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od liczby dowodów na złożone oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.”.

{ 50 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil Wrzesień 12, 2016 o 07:14

Co ciekawe ustawodawca nie przewidział przepisów przejściowych. Czy oznacza to że: 1) Nową kwotę stosuje się do wszystkich zajęć, w tym dokonanych przed 08.09.2016 r., a może 2) tylko do zajęć dokonanych po 08.09.2016, a może 3) tylko do egzekucji wszczętych po tym dniu, a może 4) tylko do tytułów wykonawczych prawomocnych po tym dniu ? 🙂
Moim zdaniem prawidłowa jest opcja nr 1), jestem ciekaw jak Pan uważa? I druga kwestia, kwota wolna obowiązuje w każdym miesiącu w którym jest zajęcie, czy to oznacza że gdy w danym miesiącu dłużnik nie skorzysta z kwoty wolnej to w następnym miesiącu kwota wolna będzie z dwóch miesięcy (2775,00 zł)?

Odpowiedz

Leszek Bloch Wrzesień 21, 2016 o 15:09

Podzielam Pana pogląd ad. 1.

Odpowiedz

Kamil Wrzesień 26, 2016 o 07:16

Bardzo dziękuje za odpowiedź. Po raz kolejny jestem pod wrażeniem wysokiej jakości Pańskiego bloga. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Robert Wrzesień 27, 2016 o 21:27

Zagadnienie nie jest jednak takie oczywiste. Faktycznie można znaleźć argumentację za poglądem nr 1 przedstawionym przez Pana Kamila, jednak czytając uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności omówienie uwag zgłoszonych przez Związek Banków Polskich w trakcie konsultacji społecznych do przepisów przejściowych w zakresie kwoty wolnej od zajęcia, to wynika z niego jednoznacznie że zamiar ustawodawcy był inny. Cytuję „Nie można podzielić wątpliwości dotyczącej stosowania art. 54 prawa bankowego. W tym zakresie zastosowanie znajdzie przepis ogólny (zmienione przepisy stosowane są do postępowań wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy).” A więc prawidłowy byłby pogląd nr 3. Wątpliwości jednak nadal pozostają.

Odpowiedz

Leszek Bloch Wrzesień 27, 2016 o 23:18

Dziękuję za głos w dyskusji. Zagadnienie nie jest nadal oczywiste nawet w świetle praktyki banków a mianowicie: jeden z czytelników bloga otrzymał odpowiedź z mBanku (zamieszczona 26.09.2016 10:46) z której wynika stanowisko tegoż banku nie pasujące do żadnego z wariantów zaproponowanych przez pana Kamila – cytuję: „W przypadku klientów posiadających zajęcia egzekucyjne zarejestrowane przed 08.09.2016r. obowiązuje dotychczasowa regulacja” – a zatem wg. tej wersji decydowałaby data rejestracji zajęcia przez bank – co wydaje się dosyć karkołomną interpretacją.

Odpowiedz

Marcin Wrzesień 27, 2016 o 23:26

Parafrazując znane powiedzenie, chciałoby się rzec – co bank to obyczaj bo np. W PKO BP, nie mają problemu z przydzieleniem kwoty wolnej od zajęcia do danego rachunku, pomimo faktu, iż zajęcie wpłynęło dawno przed feralnym 8 września br.
Nasz kraj taki piękny…

Kamil Wrzesień 28, 2016 o 07:26

Z mojej aktualnej wiedzy wynika, iż większość banków stosuje zasadę że nowa kwota wolna dotyczy wszystkich zajęć w tym, dokonanych wcześniej, czyli opcja Nr 1. Są oczywiście wyjątki jak Mbank o czym napisał Pan Marcin, jest też bank, który przyjął, iż nową kwotę wolną stosuje się do nowych tytułów wykonawczych uzyskanych po dniu wejścia w życie przepisów (dla mnie to jedyna sensowna alternatywa dla opcji Nr 1, choć skłaniam się zdecydowanie do opcji Nr 1). Opcja Nr 1. jest według mnie dla banków znacznie bezpieczniejsza, ze względu na rygorystyczną odpowiedzialność banków za szkodę wobec wierzycieli.

Problem oczywiście zafundował ustawodawca, który przewidział przepisy intertemporalne do praktycznie wszystkich wprowadzanych przedmiotową ustawą zmian, za wyjątkiem właśnie kwoty wolnej. Nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć 🙂

Marcin Wrzesień 21, 2016 o 14:49

Witam,

Podpisuję się pod pytaniem Pana Kamila z dnia 12 września 2015 r. 07:14.
Również chciałbym się dowiedzieć, czy kwotę wolną od zajęcia, stosuje się do wszystkich zajęć czy tylko tych dokonanych po 08.09.2016 r. ? To bardzo pilna sprawa ponieważ w jednym banku, respektują ten przepis w stosunku do wszystkich zajęć, zaś w innym – mBanku mam z nimi spory problem, bo twierdzą, że przepis ma zastosowanie tylko do zajęć, które nastąpiły bądź nastąpią po 08.09.2016r.
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.

Odpowiedz

Leszek Bloch Wrzesień 21, 2016 o 15:10

Nowa kwota ma zastosowanie do wszystkich zajęć zarówno tych dokonanych przed jak po 8 września 2016

Odpowiedz

Marcin Wrzesień 26, 2016 o 10:46

Witam ponownie Panie Leszku.
Po moim kolejnym odwołaniu od stanowiska, które w tej sprawie zajmuje mBank, otrzymałem w dniu dzisiejszym taką odpowiedź: „Szanowny Panie,

zgodnie z nowym brzemieniem, od 08.09.2016r. art. 54.1 Ustawy prawo bankowe stanowi, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.20), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Oznacza to, że bank będzie co miesiąc odnawiał wartość przysługującej klientowi kwoty wolnej od zajęcia w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku, gdyby w danym miesiącu kwota wolna nie została wyczerpana, pozostała część nie przenosi się na następny miesiąc.

Nowa kwota wolna jest udostępniana klientom, którzy nie posiadali aktywnych blokad z tytułu zajęć egzekucyjnych przed 08.09.2016r.

W przypadku klientów posiadających zajęcia egzekucyjne zarejestrowane przed 08.09.2016r. obowiązuje dotychczasowa regulacja, według której kwota wolna ma charakter jednorazowy, nieodnawialny i stanowi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Ponieważ została Panu przyznana kwota wolna na zasadach art. 54.1 prawa bankowego (sprzed 08.09.2016 r.) nie możemy Panu udostępnić kwoty wolnej zgodnie z nowym brzmieniem art. 54.1 prawa bankowego – w wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia będą dla Pana pomocne. ”

Badałem sprawę również na portalu bankier.pl a także korzystałem z innych źródeł pomocy prawnej w tym zakresie i za każdym razem otrzymywałem odpowiedź zgodną z Pana odpowiedzią, tzn. że kwota wolna (+- 1375 zł.) na miesiąc przysługuje dla każdego zajęcia, bez znaczenia, kiedy ono wpłynęło do banku… Ręce opadają bo jak widać mBank postanowił wyłamać się z respektowania tego przepisu, na czym wielu klientów ucierpi…
Co mogę zatem zrobić jeszcze w tej sprawie ? Jak z nimi „walczyć” ? – bo już niestety tak to trzeba nazwać…
Uprzejmie proszę o kontakt w tej sprawie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Danuta Styczeń 3, 2017 o 07:18

Witam . Tak jest do chwili obecnej . Mbank ma swoje prawo . Dziś pytałam czy coś się nie zmieni ? Niestety nie . Tak jak w mojej sytuacji musi mi wystarczyć śledzenie jak mi kasa znika z konta na opłaty i odsetki . Dobrze im idzie . Pozdrawiam .

Odpowiedz

Marcin Luty 11, 2017 o 09:37

Minęło kilka miesięcy od mojego ostatniego wpisu, nie dostałem od Pana żadnej porady, rozumiem, że z tego z względu, iż sam Pan nie ma „pomysłu na mBank”…
Jeszcze raz powtarzam – to jedyny bank, który nie respektuje przepisów wprowadzonych 08.09.2016 r.
Mają swoje „prawo”, którym się kierują, co wpływa bardzo niekorzystnie na ogólną ocenę tego banku.

Odpowiedz

Leszek Bloch Luty 13, 2017 o 21:55

Na blogu nie udzielam porad. Na blogu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem z niektórych spraw czy spostrzeżeniami w niektórych kwestiach prawnych. Porad w sprawach indywidualnych udzielam na zasadach komercyjnych tj. odpłatnie – po uprzednim kontakcie poprzez formularz kontaktowy. Tematyka bloga jest kierowana do pewnej grupy docelowej (piszę o tym w zakładce „o blogu”) dlatego blog prezentuje głównie jeden punkt widzenia.

Agata Marzec 1, 2017 o 16:53

Panie Marcinie,znam rozwiązanie Pana problemu ponieważ mam taki sam. Więcej informacji przekaże mailowo. agata.sek@op.pl

Kuba Luty 28, 2017 o 16:49

To jakiś absurd. Z odpowiedzi mbanku wynika,że to nie komornik decyduje ile środków z konta może zająć,na podst. obowiązujących go przepisów,ale że to bank ustala ile przekaże komornikowi,dowolnie sobie interpretując ustawę.

Odpowiedz

Magda Wrzesień 23, 2016 o 12:58

Czy alimenty, zasiłki, świadczenia 500+ są zwolnione z zajęć z automatu czy tylko jeśli komornik w tytule wykonawczym to zaznaczy?

Odpowiedz

Leszek Bloch Wrzesień 26, 2016 o 09:35

Z automatu, z mocy prawa.

Odpowiedz

Michał Marzec 2, 2017 o 11:55

Z brzmienia ustawy tak. Ale w praktyce z doświadczenia spotkałem się z działaniem banku że kwotę która przyszła na konto z racji 500+ bank wliczył do kwoty wolnej od zajęcia. Czyli policzył te pieniądze jak nie zwolnione z zajęcia. Mam konto w getin banku i zdarzenie miało miejsce 1 marca 2017.

Odpowiedz

Krzysztof Kozłowski Wrzesień 26, 2016 o 11:08

Zmiana zainteresuje pewnie nie tylko wierzycieli, ale też dłużników 😉
Jednak zmniejszenie kwoty wolnej od zajęcia najprawdopodobniej zadziała tylko wobec sporadycznych dłużników, którzy świadczą legalnie pracę lub prowadzą działalność gospodarczą i co do zasady spłacają swoje zobowiązania. Bowiem notoryczni dłużnicy i tak nie mają żadnych środków na rachunkach bankowych i obniżanie limitów tutaj nie pomoże…

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Leszek Bloch Wrzesień 26, 2016 o 13:35

Trudno mi się zgodzić ze stwierdzeniem że dłużnicy zwykle nie pracują/nie prowadzą działalności. W sprawach które prowadzę dłużnicy zwykle (a nie sporadycznie) prowadzą nadal działalność (może jest to kwestia oceny kontrahenta przed nawiązaniem współpracy i odpowiedniej chwili kiedy się zareaguje na opóźnienie w zapłacie). Zgadzam się natomiast z tym, że jak ktoś nic nie ma to zmniejszenie kwoty wolnej go „ani ziębi ani grzeje”.

Odpowiedz

Krzysztof Kozłowski Wrzesień 26, 2016 o 15:48

Pisząc o dłużnikach sporadycznych i notorycznych miałem na myśli dłużników, którzy są nimi od czasu do czasu, oraz dłużników którzy są nimi od bardzo dawna i w dalszym ciągu 😉 Czyli nie oceniałem, jaka część dłużników prowadzi działalność. Tylko jak zmiana prawa wpłynie na egzekucję wobec tych dwóch grup.

Odpowiedz

Leszek Bloch Wrzesień 26, 2016 o 20:07

Przyznam że częściej spotykam przypadki kiedy dłużnikiem egzekwowanym ktoś stał gdyż coś mu nie poszło aniżeli „zawodowych” dłużników tj. żyjących z ciągłego zaciągania nowych zobowiązań. Receptą na tych ostatnich jest weryfikacja przed powstaniem zobowiązania.

Odpowiedz

Kamil Wrzesień 27, 2016 o 14:04

Bardzo wielu dłużników zostało „złapanych” na nową kwotę wolną (wiem z praktyki). Np. spotkałem przypadki że osoby miały jakieś oszczędności od dłuższego czasu nie ruszane, w tym lokaty i nagle środki zostały przekazane do tych 1387 zł. Podobnie sporo osób na rachunkach jednak trzymało jakieś kwoty czując się bezpiecznymi a tu nagle pobudka i pretensje do banku i komornika. Efekt osłabnie, gdy ludzie nauczą się korzystać z nowej kwoty wolnej.

Oczywiście jak ktoś nie ma nic, to i żadna zmiana przepisów nie pomoże. Chyba że wrócimy do czasów egzekucji długów wedle zasad obowiązujących w prawie rzymskim, choć i wtedy actio iudicati poprzez egzekucję „osobistą” niekoniecznie dawało dobre rezultaty 🙂

Odpowiedz

Leszek Bloch Wrzesień 27, 2016 o 14:33

Hmm: actio iudicati 🙂
I perspektywa: revocatio in duplum 🙂

Odpowiedz

Marcin Październik 14, 2016 o 21:50

Zastanawiam się nad pojęciem „do każdego zajęcie”. Gdy jest zbieg zajęć na rachunku to bank wypłaci dwa razy po 1300 z ogonkiem czy tylko raz?

Odpowiedz

Jarosław Październik 28, 2016 o 13:31

Witam.
Chcę dołączyć do dyskusji, gdyż mam ważne pytanie. Rozumiem, że komornik w każdym miesiącu po 08.09.2016 zostawi mi co miesiąc na koncie 1387,50 a resztę zabierze. To rozumiem.
Co w wypadku gdy np.: pracodawca przelewa mi 2000zł tytułem wynagrodzenia a po kilku dniach jeszcze 1000zł na naprawę pojazdu służbowego lub tytułem zwrotu kosztów naprawy sprzętu/pojazdu.
Wiem, że z 2000 za wynagrodzenie zostanie mi 1387,50 a co z pozostałym 1000zł. mam wrażenie, że bank przekaże to komornikowi, choć nie są to moje pieniądze.
Proszę o interpretację
pozdrawiam

Odpowiedz

Leszek Bloch Październik 31, 2016 o 12:43

Co prawda blog kierowany jest do wierzycieli i na blogu nie udzielam porad prawnych ale mogę powiedzieć że pańskie obawy są uzasadnione.

Odpowiedz

Awex ltd Listopad 20, 2016 o 16:23

Świetny blog. Dodam że tam gdzie mamy firmę tj w UK tak naprawdę komornik nie może zająć kwoty wolnej od podatku tj 880 funtów miesięcznie jak też nie może zająć samochodu i mieszkania chyba że była hipoteka lub leasing. Nawet nie może zająć komputera. Nie może też wejść z policją do posiadłości lub mieszkania. W Anglii już dawno państwo doszło do wniosku że lepiej niech dłużnik pracuje i płaci podatki i choć minimalnie spłaca zobowiązania niż ma się go zniszczyć i go utrzymywać z zasiłku. Oprócz tego w odróżnieniu od nas gdzie za 200 zł i mniejsze kwoty już mamy komornika tam Sądy przy kwotach 500 funtów oddalają pozwy a tak naprawdę każą się dogadywać między dłużnikiem a wierzycielem. U nas jak każdy urzędnik komornik to kasta państwo w państwie choć dobrze że jest nowelizacja bo przynajmniej ludzie będą mieć minimum socjalne bo do tej pory zabierano im wszystko robiąć z nich dziadów.

Odpowiedz

Leszek Bloch Listopad 21, 2016 o 08:53

Dziękuję za słowa uznania ale nie podzielam poglądu przedstawionego w komentarzu. Długi należy spłacać niezależnie ile wynoszą. Proszę spojrzeć nie tylko z pozycji dłużnika ale i postawić się w sytuacji wierzyciela któremu nie zapłacono.

Odpowiedz

Zygmunt Listopad 20, 2016 o 19:35

Witam
Ciekawa dyskusja i czytajac Pana blog zaciekawila mnie tematyka, mam kuzyna ktory jest jest osoba bezrobotna. studentem jest dluznikiem jakies telefoni zostal naciagniety na sms premium,walczyl na rozne stronuy ale nie odebral w terminie wezwania z sadu elektronicznego ma komornika z Warszawy a mieszka w Lublinie,pisal e-malie ,dzwonil i otrzymal za pomoca e-malia umorzenie postepowania.Czy tak forma jest dopuszczalna prawnie?Dlaczego jest powiadomienie i blokowanie konta jak pobiera stypedium w wys 800zl,Czy moze za niego czlonek rodziny? oczywiscie nie wiedzczac o tym i nie mieszkajac z nim..Czy te dlugi za telefo nie przedawniaja sie , i sie dzieje jak komornik nie ma co zajac?Pozdrawiam
Zygmunt

Odpowiedz

Leszek Bloch Listopad 21, 2016 o 08:57

Dzień dobry. Porady udzielane są na zasadach komercyjnych. W razie zainteresowania poradą prawną proszę skorzystać z zakładki kontakt.

Odpowiedz

Sebastian Grudzień 1, 2016 o 14:40

Witam.

Według powyższego artykułu jak i komentarzy wynika, że kwota wolna powinna być odnawialna co miesiąc przy czym obowiązuje od całego zajęcia (nawet tego przed zmianą ustawy) oraz nie ma wpływu na ograniczenie kwoty wolnej zbieżność komornicza.

Bardzo proszę o informację jaki przepis mówi o tym, iż kwota wolna dotyczy wszystkich zajęć w tym, dokonanych wcześniej.

Odpowiedz

Leszek Bloch Grudzień 1, 2016 o 14:55

Sugeruje to brak przepisów przejściowych – aczkolwiek jak zapewne zdążył Pan zauważyć w komentarzach są stanowiska odmienne a i praktyka banków realizujących zajęcia egzekucyjne bywa zróżnicowana.

Odpowiedz

Czesław Grudzień 19, 2016 o 10:36

A czy ktoś wie jak wygląda w praktyce pilnowanie przez banki limitu 75% minimalnej pensji? Jeżeli ma się konta osobiste w kilku bankach. Założmy, że przychodzi przelew zewnętrzny na 1000PLN, pieniądze są wypłacane, a potem wpłacane na konto osobiste w innym banku. Czy w tym drugim banku odnotują przekroczenie limitu 1387 PLN? Banki zapewne nie wymieniają się ze sobą informacjami o wpływach dłużnika. Zatem jeżeli na każde z kont osobistych miesięcznie wpłynie kwota do 1387pLN, to łącznie może być i kilkanaście tysięcy złotych

Odpowiedz

Leszek Bloch Grudzień 21, 2016 o 08:36

Z tego co wiem banki się nie komunikują. To raczej komornik powinien pilnowac i poinformować że dłużnik kwotę wolną już wykorzystał.

Odpowiedz

Kamil Grudzień 28, 2016 o 09:45

Zgadza się, banki nie są zobowiązane aby ustalać czy ktoś wykorzystał kwotę wolną w innym banku. Natomiast komornik łatwo może to ustalić, gdyż ma prawo otrzymać od banków historię operacji na rachunku. Przy informatyzacji egzekucji z rachunków, obieg informacji między bankiem a komornikiem jest stosunkowo szybki.

Odpowiedz

Kamil Grudzień 20, 2016 o 23:51

też mnie ciekawi zastosowanie nowego art 54 prawa bankowego. do końca nie rozumiem co to znaczy miesięcznie:
jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie 10 każdego miesiąca o podejmuje kwotę wolną w przeciągu kilku dni (np wyplacając w okienku bankowym) to ok. ale co jak otrzymuje wynagrodzenie na ror ostatniego dnia miesiąca i nie zdąży podjąć tych pieniędzy w miesiącu ich otrzymania:
np: 31.10 otrzymuje wynagrodzenie
02.11 podejmuje kwotę wolną 1387,50
30.12 otrzymuje kolejne wynagrodzenie (nowe środki czy przypadkiem nie trafią do komornika, dłużnik już w listopadzie podjął kwotę wolną)

Odpowiedz

Kamil Grudzień 28, 2016 o 09:42

Panie Kamilu 🙂 dobrze Pan rozumie, faktycznie osoby otrzymujące wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca mogą mieć ten problem (sam uczestniczyłem w spotkaniu gdzie podobne uwagi były zgłaszane ustawodawcy). Recepty na to nie ma, poza taką naiwną uwagą aby jakoś problem długów próbować rozwiązać, najlepiej przez niedoprowadzanie do prowadzenia długotrwałych egzekucji wobec siebie. Oczywiście zawsze można próbować nakłonić komornika/wierzyciela od zwolnienia tych środków spod zajęcia, ale to z oczywistych względów może być niewykonalne.

Odpowiedz

Anna Styczeń 13, 2017 o 13:08

Witam,
A co w przypadku gdy od kilku miesiecy mam zablokowany rachunek bankowy (zbierzność zajęć komorniczych). Na ten rachunek wpłaciłam kilka tysiecy i od maja zeszłego roku nikt nie zajął się sprawą rozdysponowania środków. Z wynagrodzenia za prace sciagane sa natomiast srodki do wysokosci minimalnej krajowej. Uzyskałam informacje od komornika, że trzeba poczekac az ktos ta srawa sie zajmie. Czy ktos ma moze informacje ile czasu moze to potrwac? Pytanie moje tez jest takie czy wobec nowych przepisow z wrzesnia przysluguje mi opcja wyplacenia z konta kwoty minimalnej? (na rachunku wciaz jest kilka tysiecy, ktore sa „zawieszone”)

Odpowiedz

Danuta Styczeń 13, 2017 o 18:18

Witam . Jestem w takiej samej sytuacji . Kwota wolna dla jednych jest , dla drugich nie . Zależy od banku . Ja mam w mbanku . I kwoty wolnej mi nie przyznano . A niech Pani zobaczy czy może Pani wypłacić coś sobie w bankomacie lub jakiś przelew zrobić . Jeżeli da się ma Pani tą kwotę co miesiąc chyba 1500 zł .

Odpowiedz

barbara Styczeń 17, 2017 o 12:22

ja miałam taką samą sytuację, znajoma poradziła mi abym poszła do banku i sama napisała pismo, że kwota, którą mam na koncie została przekazana wierzycielowi, w moim przypadku był to zus. Po trzech dniach zostało odblokowane konto, a ja uzgodniłam co miesieczne raty, i spłacałąm zaległosci.

Odpowiedz

Anna Styczeń 17, 2017 o 10:07

Jestem w pekao sa i faktycznie wyplaciclam 1500 zl. Ciekawe czy 1 lutego pomimo braku wpływów na konto bede mogla znow zrobic wyplate…

Odpowiedz

Danuta Styczeń 17, 2017 o 15:41

Kwota wznawia się co miesiąc . Więc w lutym też powinna być . I tak to jest u jednych jest u drugich nie . Nie wiem co z tym mbankiem ? Nie polecam nikomu . Coś z nimi jest nie tak .

Odpowiedz

Anna Styczeń 21, 2017 o 11:51

To jest co najmniej dziwne bo rozumiem gdyby nowe przepisy wprowadzone były miesiąc temu a nie kilka i nikt do tej pory tego nie uregulował. Banki powinny mieć jedną spójną interpretację prawa. A co gdyby się okazało, ze mbank jest w błędzie a ludzie byli bezprawnie pozostawieni bez środków do życia przez kilka miesięcy? Odszkodowanie?

Odpowiedz

Dorota Luty 10, 2017 o 22:20

Też mnie to ciekawi.

Odpowiedz

edward Sierpień 9, 2017 o 18:47

Co to znaczy wykorzystac wolna kwote? Ja mam wynagrodzenie 1240 pln co miesiąc . przez ile miesięcy bende mugl się nie martwic zanim wtargnie komornik

Odpowiedz

Kamil Sierpień 10, 2017 o 07:54

Panie Edwardzie, ten wpis mówi o egzekucji z wierzytelności przysługujących z rachunku bankowego. Jeżeli więc wynagrodzenie w kwocie 1240 zł wpływa Panu na rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub na rachunk terminowych lokat oszczędnościowych, to co miesiąc (kalendarzowy) powinien Pan mieć możliwość wypłaty kwoty 1500 zł z takiego rachunku. Jednak jeżeli Pan tej kwoty nie wypłaci a wpłynie kolejne wynagrodzenie, i kwota na rachunku przekroczy 1500,00 zł to kwota ponad 1500,00 zł zostanie przekazana komornikowi. Zasada ta nie ma ograniczenia czasowego.
Komornik może także dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę (u pracodawcy a nie w banku). W takiej sytuacji co do zasady też jest Pan bezpieczny albowiem zgodnie z Kodeksem pracy wolna od potrąceń będzie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Ale uwaga, w/w zasady nie będą dotyczyły egzekucji alimentów, potrąceń zaliczek pieniężnych przekazanych panu przez pracodawcę lub też kar pieniężnych. Indywidualnej porady adekwatnej do Pana sytuacji może Panu udzielić profesjonalny pełnomocnik po zapoznaniu się ze szczególami Pana problemów.

Odpowiedz

Kasia Grudzień 8, 2017 o 08:50

Dzień dobry,
mam pytanie: rozumiem, że kwota wolna od zajęcia to limit odnawialny co miesiąc w wysokości 1500 zł, ale czy dotyczy tylko wpływów, czy każdego ruchu na koncie? Czyli jeśli otrzymuję wynagrodzenie w wysokości 500 zł i potem wypłacam te 500 zł z rachunku bankowego, to mam wykorzystane 500 zł limitu czy 1000 zł? Pytam ponieważ mBank uparcie twierdzi, że każdy ruch na koncie zmniejsza kwotę wolną od zajęcia.

Odpowiedz

Kamil Grudzień 12, 2017 o 07:53

Moim zdaniem jednoznacznie ma Pani wykorzystane 500 zł kwoty wolnej a pozostaje wolne 1000 zł. Wpływ środków na rachunek dopiero niejako aktualizuje powstanie kwoty wolnej a co za tym idzie stosowanie art. 54 Prawa bankowego. Jednak, jeżeli będzie Pani wykonywać operacje na rachunku (np. przelewy między własnymi rachunkami, zakładanie lokat), to będzie to uznane za rozdysponowanie środków i przestaną one podlegać ochronie z art. 54 Prawa bankowego.

Odpowiedz

Przemek Kwiecień 3, 2018 o 21:49

Witam,
Proszę mi doradzić i pomóc jeśli to możliwe, jeśli dobrze zrozumiałem z pańskiego blogu, tu cytat „dotychczas ochrona kwoty wolnej od zajęcia była jednorazowa tj. jedynie do jej wyczerpania zaś po 8 września 2016 r. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego będzie obowiązywała w każdym miesiącu kalendarzowym” oznacza to że każdego miesiąca na koncie dłużnika zajętego przez komornika powinna pozostać kwota wolna od zajęcia. Na rok 2018 jest to 1575zł. Niżej cytuję odpowiedz banku w ramach reklamacji. Proszę mi tylko powiedzieć czy mają rację.

„Jeżeli chodzi o temat reklamacji to trafnie przytoczył Pan ustawę regulującą kwotę wolną od zajęcia na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz terminowych lokatach oszczędnościowych. Zgodnie z tymi zapisami Posiadaczowi rachunku przysługuje w każdym miesiącu kalendarzowym wypłata kwoty wolnej od zajęcia, która w 2018 roku wynosi 1575 zł. Może Pan więc wypłacić w każdym miesiącu kalendarzowym kwotę 1575 zł i bank nie przesyła tych środków komornikowi.

Niestety niewykorzystana kwota wolna z poprzedniego miesiąca nie przechodzi na następne miesiące kalendarzowe.

Jeżeli więc otrzyma Pan np. 1600 zł w miesiącu lutym to bank zobligowany jest do wysłania 25 zł i pozostawienia Panu 1575 zł do dyspozycji w miesiącu lutym. Jeżeli w lutym wypłaci Pan z tych środków tylko 1000 zł i w marcu znowu otrzyma Pan 1600 zł to bank wyśle komornikowi 600 zł, ponieważ:

575 zł (saldo z poprzedniego miesiąca) + 1600 zł (wpływ) – 1575 zł (kwota wolna do wykorzystania w marcu) = 600 zł do wysłania komornikowi.

Dodatkowo jeżeli w międzyczasie dokonywał Pan operacji obciążających rachunek to te wypłaty pomniejszają kwotę wolną”

Z góry dziękuję za odpowiedz i serdecznie pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bloch.kancelaria@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: