Klauzula przeciwko byłemu wspólnikowi spółki osobowej – zmiany k.p.c. 2019

Leszek Bloch11 stycznia 2019Komentarze (0)

Uff… Co prawda ustawa zmieniająca art. 778 (1) k.p.c. weszła w życie 5 stycznia 2019 i znowelizowany na niekorzyść wierzycieli przepis ma także zastosowanie do postępowań w toku ale „moje” postępowanie klauzulowe zakończyło się tuż przed tą datą 🙂 Co nie zmienia faktu, że od teraz będzie jeszcze trudniej egzekwować (jakby do tej pory było łatwo). O co chodzi ? Kojarzysz mój wpis z 3 października 2017 dotyczący odpowiedzialności wspólników spółek osobowych. Otóż Trybunał Konstytucyjny zanegował wówczas konstytucyjność przepisu umożliwiającego nadanie klauzuli wykonalności wspólnikowi spółki jawnej, który w chwili wytaczania powództwa przeciwko spółce nie był już wspólnikiem. W sprawie, którą zajmował się Trybunał Konstytucyjny chodziło o to, że były wspólnik nie będąc pozwanym wraz ze spółką nie mógł podnosić zarzutów w procesie przeciwko spółce, zaś na etapie postępowania egzekucyjnego nie dysponował już środkami procesowymi, które umożliwiałyby mu podniesienie zarzutów przeciwko roszczeniu dochodzonemu przez wierzyciela od spółki. Dotychczas dominowało stanowisko, że  art. 778(1) k.p.c. umożliwia nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności także przeciwko jej byłemu wspólnikowi, jeżeli wystąpił on ze spółki albo spółka została wykreślona z rejestru, pod warunkiem, iż tytuł ten obejmuje zobowiązanie spółki, za które ten wspólnik ponosi odpowiedzialność, czyli zobowiązanie powstałe w czasie uczestnictwa tego wspólnika w spółce albo przed jego przystąpieniem do spółki (por. art. 10 § 3 i art. 32 k.s.h.). Skutkiem wspomnianego wyroku TK jest zmiana art. 778 (1) k.p.c. Obecnie od dnia 5 stycznia 2019 ma on następujące brzmienie:

Art. 778 (1 )Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej określa art. 22 i art. 31 kodeksu spółek handlowych

Art. 22 

§ 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
§ 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.

Art. 31 

§ 1. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).
§ 2. Przepis § 1 nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
§ 3. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru

Natomiast odpowiedzialność w przypadku zmiany składu osobowego wspólników kształtuje art. 10 k.s.h. i art. 32 k.s.h

 

Art. 10
§ 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.
§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.
§ 4.5) Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
§ 5. Oświadczenia woli złożone w sposób, o którym mowa w § 4, są równoważne z oświadczeniami woli złożonymi w formie pisemnej.

Art. 32

Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

Wystąpienie ze spółki nie zwalnia byłego wspólnika z odpowiedzialności określonej w art. 22 k.s.h. za zobowiązania powstałe wcześniej – co potwierdził w uzasadnieniu uchwały z dnia 18 grudnia 2008 r., III CZP 126/08.

Jak widzisz warto się zatem zastanowić czy nie pozywać wspólnika razem ze spółką.

Zwłaszcza, że przed uzyskaniem klauzuli wykonalności nie możesz egzekwować ale możesz zabezpieczać roszczenie także na majątku wspólnika…

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: