Koronawirus -projekt zmian legislacyjnych zgłoszonych przez radców prawnych

Leszek Bloch18 marca 2020Komentarze (0)

Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym ograniczenia w pracy sądów, urzędów, placówek pocztowych w znaczący sposób wpływają na prawa uczestników procesu sądowego. Zamknięto biura podawcze sądów. Placówki pocztowe znacząco skróciły godziny pracy, często znajdują się także na terenie obiektów handlowych w których ograniczono liczbę osób jednocześnie w nich przebywających – co bardzo utrudnia (na skutek tworzących się kolejek oczekujących na wejście) odebranie awizowanej przesyłki.

Wczorajszy przykład z lubelskiego podwórka: w budynku mieszczącym sklep spożywczy mieści się punkt pocztowy, przy czym wejście jest wspólne. Na skutek obostrzeń wprowadzonych pandemią ograniczono liczbę osób mogących przebywać jednocześnie na terenie sklepu – do pięciu. Przed budynkiem tworzy się jedna wspólna kolejka osób oczekujących na wejście na teren budynku, przy czym część zamierza zrobić zakupy spożywcze, część odebrać lub nadać przesyłkę pocztową zaś część być może jedno i drugie. Poczta Polska skróciła godziny pracy placówki. Termin zamknięcia placówki pocztowej zbliża się nieuchronnie – zostało 20 minut. Oczekujący na odebranie awizowanej przesyłki pocztowej tłumaczą, że jak nie odbiorą przesyłki mogą nie dotrzymać terminu czynności w sądzie. Oczekujący na zakupy spożywcze nie przyjmują tego do wiadomości – podejrzewają, że tłumaczący o konieczności podjęcia awizowanej przesyłki chcą bez kolejki zrobić zakupy spożywcze – gdyż takie sytuacje się już zdarzały.

Władze samorządu radcowskiego w dniu 16.03.2020 postulowały aby w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszeniu z mocy prawa uległ bieg terminów procesowych (ustawowych) i sądowych. Przedmiotowe zawieszenie dotyczyłoby postępowań sądowych i administracyjnych, także w zakresie zawieszenia biegu terminów doręczenia korespondencji.

W dniu 18.03.2020 na stronie https://kirp.pl/ opublikowane zostało Pismo Prezesa KRRP do Premiera Mateusza Morawieckiego wraz z propozycją zmian legislacyjnych (można je pobrać ze strony kirp.pl) które przytaczam w całości:

USTAWA z dnia …….. 2020 r.
o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), wprowadza się następujące zmiany:
1) Po art. 14 wprowadza się art. 14a o następującym brzmieniu:
„1. W postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, sądami wojskowymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym lub Trybunałem Konstytucyjnym zawiesza się bieg terminów na dokonanie czynności procesowej, terminów wyznaczonych przez sąd lub trybunał lub innych terminów wskazanych w ustawach regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, sądami wojskowymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym lub Trybunałem Konstytucyjnym, biegnących dla stron i uczestników postępowania, w tym stron i uczestników postępowania reprezentowanych przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem lub rzecznikiem patentowym.
2. Ustępu 1 nie stosuje się do postępowań sądowych i administracyjnych, w stosunku do których przepisy szczególne wyłączą jego stosowanie oraz do postępowań sądowych lub administracyjnych, w których zawieszenie biegu terminów, o którym mowa w ust. 1, niosłoby z sobą bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia, wolności lub majątku człowieka albo groziłoby bezpośrednio dobru dziecka, a także, gdyby brak podjęcia działań prowadził do cierpienia zwierzęcia w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 122). O niestosowaniu ustępu 1. decyduje podmiot prowadzący sprawę w formie postanowienia, na które służy zażalenie składane do podmiotu instancyjnie nadrzędnego w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie jest rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
3. Ustępu 1. nie stosuje się do instytucji zatrzymania i tymczasowego aresztowania.
4. W przypadku podjęcia przez stronę lub uczestnika postępowania, w tym przez stronę lub uczestnika postępowania reprezentowanego przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem lub rzecznikiem patentowym, czynności w okresie zawieszenia biegu terminów, o którym mowa w ust. 1, czynności takie nie mogą wywoływać dla stronny lub uczestnika postępowania negatywnych skutków”.
2) W art. 36 ust. 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu :
„3. Przepis art. 14a traci moc po upływie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.
Art. 2. Przepis art. 14a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Stowarzyszenie Sędziów Polskic IUSTITIA chciałoby z kolei całkowitego wstrzymania pracy sądów wskazując  (apel zarządu Iustitia z 16.03.2020) min: Formalnie nie wstrzymano doręczeń pism sądowych. Oznacza to dla stron oraz pełnomocników konieczność odbioru korespondencji, a także wizytę na poczcie, ewentualnie w sądzie. Niewprowadzenie restrykcyjnych ograniczeń może przyczynić się do roznoszenia wirusa i rozprzestrzeniania się epidemii. (….) Brak rozwiązań ustawowych co do biegu postępowań sądowych w okresie zagrożenia epidemicznego może doprowadzić do naruszenia na masową skalę podstawowych praw człowieka i obywatela, chronionych przez Konstytucję RP, takich jak prawo do życia, zdrowia oraz prawo do sądu, a także wygeneruje wiele nowych spraw o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych.

Na stronie internetowej Iustiti zamieszczona jest także mapa na której uwidoczniono ograniczenie aktywności sądów na skutek zagrożenia COVID-19

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: