Koronawirus -rozprawy w sądach odwołane do 31.03.2020

Leszek Bloch12 marca 2020Komentarze (1)

Jeśli jesteś stroną, pełnomocnikiem, świadkiem czy biegłym w procesie i w najbliższych dniach miałeś wyznaczony termin rozprawy w Twoje sprawie – sprawdź czy nie została odwołana. Na stronach internetowych sądów pojawiły się komunikaty – zarządzenia prezesów sądów o odwołaniu rozpraw – do 31 marca 2020r. Przejrzałem strony internetowe kilku sądów w których miałem wyznaczone w najbliższych dniach terminy rozpraw.

Dla przykładu przytaczam zarządzenia Prezesów Sądów Okręgowych w Lublinie i w Łodzi:

ZARZĄDZENIE NR ADM -0001-18/20 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE Z DNIA 12 MARCA 2020 R.
W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 2 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się co następuje:
§1
Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Okręgowym w Lublinie w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych, które zostaną wskazane w odrębnym zarządzeniu.
§2
Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie oraz przed wejściem do budynku Sądu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Link do zarządzenia poniżej:

https://www.lublin.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-adm-0001-1820-prezesa-sadu-okregowego-w-lublinie-z-dnia-12-marca-2020-r,new,mg,337.html,442

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI – ODWOŁANIE ROZPRAW
2020-03-12

Treść zarządzenia nr 19/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem Covid-19

Na podstawie:

art. 54 § 2 ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. poz. 365),
ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374),
zarządzam:

§ 1

Odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych (z udziałem stron) wyznaczonych na terminy w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. z wyjątkiem spraw pilnych, wymagających rozpoznania.

§ 2

Nie podlegają odwołaniu w szczególności:

terminy rozpraw i posiedzeń na których mają zostać ogłoszone orzeczenia kończące postępowanie w sprawie,
posiedzenia w przedmiocie zastosowania, zmiany lub uchylenia tymczasowego aresztowania,
rozprawy i posiedzenia w przedmiocie środka zabezpieczającego,
rozprawy i posiedzenia z udział osób tymczasowo aresztowanych i pozbawionych wolności, chyba że sędzia sprawozdawca za zgodą prezesa sądu zdecyduje o odwołaniu wyznaczonego terminu i pod warunkiem, że nie spowoduje to bezzasadnego przedłużenia czasu trwania tymczasowego aresztowania,
posiedzenia dotyczące czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym na podstawie art. 185a – 185c k.p.k.,
wyjątkowo – na podstawie decyzji sędziego sprawozdawcy – inne sprawy niecierpiące zwłoki, które ze względu na czas ich trwania wymagają podjęcia końcowych decyzji w sprawie i nie wpłynie to na zwiększenie zagrożenia narażenia życia i zdrowia uczestników postępowania.
§ 3

Obowiązek powiadomienia stron i ich przedstawicieli procesowych o odwołaniu terminu rozprawy i posiedzenia ze wskazaniem nowego terminu rozprawy.

§ 4

Odwołanie badań w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów ze wskazaniem osobom badanym nowych terminów badań.

§ 5

Wyłączyć dostęp do gmachu sądu osobom niezatrudnionym w sądzie z wyjątkiem osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych) o terminie rozprawy lub posiedzenia i udających się do wyznaczonych sal rozpraw lub udających się wyłączenie do Biura Obsługi Interesanta w celu złożenia korespondencji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Prezes
Sądu Okręgowego w Łodzi

Michał Błoński

Poniżej link do w/w zarządzenia: https://lodz.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-192020-prezesa-sadu-okregowego-w-lodzi-odwolanie-rozpraw,new,mg,1.html,1207

Podobne zarządzenia pojawiły się w dniu dzisiejszym na stronach internetowych sądów rejonowych:

Zarządzenie Prezesa w sprawie odwołania terminów sesji sądowych
LW Adm.0123-17/20

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
Prezesa
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie odwołania terminów sesji sądowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-Co V-2, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 37a § 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365) oraz
§30 ust. 1 pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 r. poz. 374) zarządza co następuje:

§ 1

Zarządza się odwołanie terminów rozpraw sesji sądowych w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku za wyjątkiem spraw pilnych, które zostaną wskazane w odrębnym zarządzeniu.

§ 2

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu, tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku przed wejściem do budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Poniżej link: http://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/aktualnosci/13421,Zarzadzenie-Prezesa-w-sprawie-odwolania-terminow-sesji-sadowych.html

Podobny pojawił się na stronie Sądu Rejonowego Lublin Zachód

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 PREZESA SĄDU REJONOWEGO LUBLIN – ZACHÓD W LUBLINIE Z DNIA 12 MARCA 2020 R.W SPRAWIE ODWOŁANIA TERMINÓW SESJI SĄDOWYCH W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN – ZACHÓD W LUBLINIE
2020-03-12

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 22 § l pkt l, art. 37a § 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., póz. 365) oraz § 30 ust. l pkt 6 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019 r., póz. 1141 ze zm.) a także przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374) zarządza się co następuje:

§1

Odwołuje się terminy sesji sądowych w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych, a w szczególności:
– posiedzeń w przedmiocie ogłoszenia orzeczenia;
– posiedzeń w przedmiocie licytacji nieruchomości;
– spraw rodzinnych i opiekuńczych w przedmiocie: stwierdzenia zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, wyznaczenia kuratora dla małoletnich do występowania w sprawach karnych, zezwolenia na zabiegi medyczne, stosowania schroniska dla nieletnich, wydawania zarządzeń opiekuńczych, umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
– posiedzeń w sprawach karnych w przedmiocie: rozpoznawania wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz zażaleń na zatrzymanie, przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania, dalszego stosowania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w szpitalu psychiatrycznym, przesłuchania pokrzywdzonego w trybie art. 185 a kpk, 185c kpk oraz rozpraw w sprawach, w których upływa termin tymczasowego aresztowania określony w art. 263 § 3-4 kbk;
– oraz innych, które w ciągu dalszych dni, po konsultacji z Przewodniczącymi Wydziałów za takowe zostaną uznane.

§ 2

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, na stronie internetowej Sądu oraz przed wejściem do budynku Sądu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

– link: https://lublin-zachod.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-92020-prezesa-sadu-rejonowego-lublin-zachod-w-lublinie-z-dnia-12-marca-2020-rw-sprawie-odwolania-terminow-sesji-sadowych-w-sadzie-rejonowym-lublin-zachod-w-lublinie,new,mg,236.html,506 oraz dyrektor Sądu Rejonowego w Zamościu: https://zamosc.sr.gov.pl/komunikat-dyrektora-sadu-rejonowego-w-zamosciu,new,mg,1.html,500

Nie sprawdzałem wszystkich stron sądów – ale myślę, że odwoływanie rozpraw jest powszechne.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Michał 13 marca, 2020 o 09:21

  tutaj informacja o rekomendacji Ministerstwa o przesuwaniu terminów rozpraw w postępowaniach, które nie mają naglącego charakteru w dniach 13 do 31 marca 2020 r.wraz z kategoriami spraw pilnych, niepodlegających rekomendacji:

  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-organizacji-pracy-sadow

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: