Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji: plusy dla wierzycieli

Leszek Bloch25 października 20175 komentarzy

Żeby nie było, że jestem wiecznym malkontentem i we wprowadzanych zmianach w prawie widzę tylko tylko minusy :).

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji którą anonsowałem w poprzednim wpisie wbrew pozorom  może finalnie odciążyć budżet wierzycieli.

Jak to możliwe?

Otóż wyjaśniam:

Dotychczas za opróżnienie nieruchomości wierzyciel uiszczał z góry opłatę stałą zgodnie z obowiązującym  do dnia 29 października 2017 art. 49a:

art. 49a
1. Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej.
2. Nieuiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności.
3. (utracił moc)
4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych, wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora.

W wielu przypadkach nie miał szans jej wyegzekwowania od dłużnika. A opłata za opróżnienie nieruchomości potrafiła zaboleć bo wynosiła nieraz i kilkadziesiąt tysięcy. Liczyło się ją od każdego pomieszczenia. Stanowi o tym art. 51 uksie.

Art. 51

1. Opłata stała wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za:

1) wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;

2) wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;

3) opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.

2. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.

3. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.

Nadmienię że po wejściu w życie nowelizacji w tego typu sprawach ostateczna opłata stała wynosić będzie 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i będzie dotyczyć także egzekucji odebrania rzeczy (dodany pkt. 4 w art. 51 uksie)

Od dnia 29 października 2017 tj. po wejściu w życie nowelizacji przy egzekucji świadczeń niepieniężnych wierzyciel uiści komornikowi z góry opłatę tymczasową w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

zgodnie z powołaną nowelizacją od 20 października 2017 art. 49a otrzymuje brzmienie:

„Art. 49a. 1. Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego jest uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
2. Komornik wzywa wierzyciela do uiszczenia opłaty tymczasowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu wniosku lub odmowy dokonania czynności.
3. W razie nieuiszczenia opłaty tymczasowej w terminie, o którym mowa w ust. 2, komornik zwraca wniosek lub odmawia dokonania czynności.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych, wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora.”;

Resztę opłaty tj. opłatę uzupełniającą w wysokości różnicy między opłatą ostateczną a uiszczoną przez wierzyciela opłatą tymczasową komornik pobierze od dłużnika (no chyba, że egzekucja okaże się niecelowa lub  jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania – wówczas pobierze ją od wierzyciela).

Stanowi o tym dodany art. 49b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

 dodaje się art. 49b w brzmieniu:

„Art. 49b. 1. W razie skutecznego przeprowadzenia egzekucji świadczenia niepieniężnego komornik pobiera od dłużnika opłatę uzupełniającą w wysokości różnicy między opłatą ostateczną a uiszczoną przez wierzyciela opłatą tymczasową.
2. W razie skutecznego wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego, niecelowego wszczęcia postępowania albo umorzenia postępowania na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego komornik pobiera opłatę uzupełniającą od wierzyciela.
3. Jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, opłata ostateczna wynosi 1/25 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek przed doręczeniem mu wezwania, komornik nie pobiera opłaty. Jeżeli dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek po wyznaczonym terminie, nie później niż 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, uiszczona przez wierzyciela opłata tymczasowa staje się opłatą ostateczną. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.
4. W celu pobrania opłaty uzupełniającej komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela albo dłużnika do uiszczenia opłaty uzupełniającej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, komornik zwraca wierzycielowi różnicę między uiszczoną opłatą tymczasową a opłatą ostateczną, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie – całą opłatę tymczasową.”;

 

Plusem jest także i to że do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia 29 października 2017 stosuje się przepisy wprowadzone nowelizacją zatem możesz nawet odzyskać cześć zapłaconych komornikowi środków bowiem zastosowanie znajdzie niższa prowadzona nowelizacją opłata. Stanowi o tym art. 2 ustawy nowelizującej:

Art. 2. 1. Do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy komornik sądowy wezwał wierzyciela do uiszczenia opłaty na podstawie art. 49a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy termin ten nie upłynął albo upłynął bezskutecznie, komornik sądowy wzywa wierzyciela do uiszczenia opłaty tymczasowej
na podstawie art. 49a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. Jeżeli wierzyciel uiścił opłatę w wysokości przewidzianej w przepisach dotychczasowych, komornik sądowy zwraca wierzycielowi różnicę między opłatą uiszczoną a opłatą tymczasową przewidzianą w art. 49a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. Jeżeli dobrowolne wykonanie obowiązku przez dłużnika w warunkach określonych w art. 49b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a do dnia 22 października 2015 r. nie doszło do wykonania prawomocnego postanowienia wydanego na podstawie art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.1)) w części obejmującej uiszczoną przez wierzyciela opłatę stałą, o której mowa w art. 50, art. 51 i art. 54 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, komornik sądowy na wniosek wierzyciela lub dłużnika ustala opłatę na podstawie art. 49b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, można złożyć w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pobraną różnicę między opłatą stałą ustaloną na podstawie art. 50, art. 51 i art. 54 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a opłatą ustaloną na podstawie art. 49b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 komornik sądowy zwraca wierzycielowi w zakresie, w jakim nie otrzymał zwrotu jej równowartości od dłużnika, a pozostałą część – dłużnikowi.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Lech 28 października, 2017 o 08:26

  Czyli ryzyko niewypłacalności dłużnika zostało przerzucone na komornika?

  Odpowiedz

  Leszek Bloch 28 października, 2017 o 08:48

  Na to wygląda

  Odpowiedz

  Łukasz Jaśkowiak 15 listopada, 2017 o 21:26

  Ja dostrzegam zupełnie inny problem, mianowicie nowelizacja wprowadziła w art. 49b ust. 3 – termin, w którym dłużnik powinien dobrowolnie wykonać swój obowiązek, na czas nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, co wydłuża cały proces egzekucyjny. W dodatku niefortunnie termin ten został uregulowany przy okazji nowelizacji opłat.

  Odpowiedz

  Wojtek 16 stycznia, 2018 o 10:09

  Przed odwoławczym Sądem Okręgowym w Łodzi zapadł prawomocny wyrok o sygn. akt III Ca328/17. Komornik, który po zajęciu auta zdecydował się na odebranie go dłużnikowi i powierzenie dozoru firmie prowadzącej działalność gospodarczą m.in. w zakresie przechowywania przedmiotów. Dłużnik doprowadził do uchylenia klauzuli wykonalności a nakaz zapłaty utracił moc. Chciał odebrać samochód, ale okazało się że nie działa. W ciągu 5 miesięcy trwania dozoru przejechano nim ponad 2 tys. km. Nie uzupełniono oleju co doprowadzono do zatarcia silnika. Jak podkreśla sąd odwoławczy, odpowiedzialność odszkodowawcza komornika przewidziana w art. 23 ust. 1 u.k.s.e. jest odpowiedzialnością deliktową za działanie niezgodne z prawem, bez względu na zawinienie. Przepis ten, zdaniem sądu, stanowi lex specialis wobec art. 429 k.c., z którego wynika, że nie ponosi winy w wyborze ten, kto „wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”. Czy komornik może pozwać firmę, której zlecił dozór nad samochodem dłużnika?

  Odpowiedz

  Elżbieta 30 stycznia, 2018 o 10:11

  Szukam komentarzy dotyczących zbiegów egzekucji, czy może wypowiadał się Pan na ten temat? Ciekawi mnie Pana opinia na możliwość umorzenia postępowania przez komornika sądowego po przekazaniu jednego ze sposobów egzekucji do administracyjnego organu egzekucyjnego.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: