O treści wyroku nie dowiesz się już telefonicznie

Leszek Bloch23 października 2015Komentarze (0)

W sekretariacie jednego z lokalnych sądów odmówiono udzielenia telefonicznie informacji o treści wyroku, którego ogłoszenie było odraczane. Powołano się na obowiązujące od lipca br. zmiany.

Sprawdziłem i faktycznie od 8 lipca 2015 obowiązuje nowy Regulamin urzędowania sądów powszechnych wprowadzony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 czerwca 2015.

Przedmiotowe kwestie udzielania informacji regulują zapisy  § 89-91 w rozdziale 9 ww. regulaminu.

Wynika z tego, że obecnie można telefonicznie dowiedzieć się jedynie czy sprawa została rozstrzygnięta, a nie jak została rozstrzygnięta.

No chyba, że złoży się do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP; czy też innym rodzajem podpisu elektronicznego, jeżeli zapytanie zostało przesłane z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę w piśmie procesowym skierowanym do sądu lub osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach.

Można ewentualnie stawić się do sądu osobiście…

Uff… chyba skontaktuję się z lekarzem lub farmaceutą 🙂

Dla tych którzy nie spełnią ww. wymogów a będą chcieli się dowiedzieć o treści wyroku i pozostanie chyba tylko złożenie w ciemno wniosku o uzasadnienie….aby nie uchybić ewentualnemu złożeniu środka zaskarżenia.

Poniżej treść omawianych zmian.

Rozdział 9
Udzielanie informacji, udostępnianie akt sądowych i dokumentów z akt, przesyłanie akt
§ 89. 1. Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie
bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:
1) tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 60 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone
do zamieszczenia na wokandzie;
2) o terminie i o tym czy sprawa została rozstrzygnięta.
2. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:
1) sygnatury albo
2) oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.
3. Pracownik udzielający informacji powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię i nazwisko oraz
zajmowane stanowisko.
4. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie
jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.
5. Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw
rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.
6. Prezes sądu, jeśli warunki techniczne na to pozwalają, może zdecydować o nagrywaniu rozmów telefonicznych
kierowanych do sądu.
7. W razie nagrywania rozmów telefonicznych osoba telefonująca powinna być uprzedzona przez pracownika sądu
lub przez odtworzenie w oczekiwaniu na połączenie odpowiedniego nagrania, o tym, że:
1) rozmowa telefoniczna jest nagrywana;
2) warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie;
3) niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej spowoduje przerwanie połączenia.
8. Pracownik sądu przerywa rozmowę telefoniczną, jeżeli osoba telefonująca nie złoży oświadczenia o wyrażeniu
zgody na nagrywanie tej rozmowy.

§ 90. 1. Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, inne niż wskazane w § 89 ust. 1, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności
osobistego stawiennictwa w sądzie, tylko wówczas, gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane:
1) za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
albo też poprzez profil zaufany ePUAP;
2) innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż określony w pkt 1, jeżeli zapytanie zostało przesłane z adresu poczty
elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę w piśmie procesowym skierowanym do sądu lub osobiście
przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących
się sprawach.
2. W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedź powinna być
udzielona drogą elektroniczną, chyba że wymaga przesłania odpisu pisma w formie papierowej.
3. Jeżeli wskazanie adresu poczty elektronicznej jako adresu do korespondencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje
w formie ustnej, sędzia albo urzędnik sądowy sporządza notatkę urzędową stwierdzającą ten fakt, chyba że wskazanie
nastąpiło do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Notatkę urzędową włącza się do akt sprawy.
§ 91. Na zapytania skierowane do sądu drogą elektroniczną, inne niż te, o których mowa w § 90, podpisane:
1) za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
albo też poprzez profil zaufany ePUAP należy udzielić informacji drogą elektroniczną tak jak na zapytanie złożone
drogą pisemną, z podpisem własnoręcznym; § 90 ust. 2 stosuje się;
2) innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż określony w pkt 1, należy udzielić informacji zgodnie z przepisami
§ 89 ust. 1–5, 7 i 8, chyba że istnieje pewność co do tożsamości osoby zwracającej się z zapytaniem z określonego
adresu poczty elektronicznej.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: